Skolēni varēs organizēti trenēties arī iekštelpās

1 komentārs
Skolēni varēs organizēti trenēties arī iekštelpās
IVARS SOIKĀNS, LETA

Interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņu sporta treniņus varēs rīkot arī iekštelpās, ievērojot obligātos epidemioloģiskās drošības pasākumus, paredz šodien valdības pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Tāpat tiks palielināts personu skaits, kas vienlaikus var atrasties ārtelpu sporta sacensību norises vietā no 300 personām līdz 500 personām, kamēr 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 120.

Nosacījumi iekštelpu sporta treniņu apmeklēšanai tika izvērtēti un atbalstīti arī Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas 28.jūnija sēdē.

Nosacījumi paredz, ka vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti drīkstēs pulcēties ne vairāk kā 20 audzēkņi. Vienai personai būs jānodrošina ne mazāk kā 25 kvadrātmetri (m2) no apmeklētājiem pieejamās sporta norises vietas telpu platības. Savukārt publiskas lietošanas peldbaseinā – 15 m2 no ūdens virsmas platības. Sporta treniņa telpu, kurā notiek treniņprocess, piepildījums nedrīkst pārsniegt 20% no maksimāli iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj šo telpu infrastruktūra.

Ņemot vērā publiskas lietošanas peldbaseinu specifiku, regulējums paredz noteikt, ka 25 metru publiskas lietošanas peldbaseinā drīkstētu atrasties līdz četrām personām vienā peldēšanas celiņā, savukārt 50 metru publiskas lietošanas peldbaseinā drīkstētu atrasties līdz sešām personām vienā peldēšanas celiņā.

Līdz brīdim, kamēr 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 nepārsniegs 120, vienai personai sporta audzēkņu treniņos būs jānodrošina nevis 25 m2, bet gan 15 m2 no pieejamās platības, kā arī nebūs jāievēro prasība par telpas infrastruktūras noslodzi 20% no maksimāli iespējamā cilvēku skaita.

Mācību procesu īsteno, veicot audzēkņu un nodarbināto, kuri, veicot darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar audzēkņiem, iknedēļas testēšanu. Audzēkņu testēšanu varēs neveikt, ja audzēkņu skaits grupā ir ne vairāk kā pieci. Tāpat Covid-19 testu varēs neveikt personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanas sertifikātu.

Iknedēļas testēšana jeb obligātais rutīnas skrīnings tiks organizēta vispārējā kārtībā, tai skaitā noteiktas personu kategorijas iekļaujot valsts apmaksātā testēšanas programmā.

Iekštelpu sporta norises vietas apmeklējuma laikā būs jāievēro divu metru distance, izņemot sporta treniņa telpā, kurā notiek treniņprocess. Tādejādi būtu iespējams norisināties pilnvērtīgiem audzēkņu treniņiem atbilstoši katra sporta veida specifikai, jo tiktu atļauti grupu treniņi arī sporta veidos, kuros ir fizisks kontakts starp sportistiem.

Sporta treniņš ir jāvada sertificētai personai. Sporta treniņa laiks nedrīkst pārsniegt 90 minūtes, nedrīkst izmantot ģērbtuves, izņemot publiskas lietošanas peldbaseinā, ja piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25%.

Audzēkņiem jāierodas uz nodarbībām pēc iespējas ģērbtiem treniņu apģērbā, kā arī pārģērbšanas un aprīkojuma uzlikšana un noņemšana jāorganizē, ievērojot ne mazāk kā divu metru distanci.

Sporta treniņā nedrīkstēs iesaistīt audzēkņus, kas jaunāki par pieciem gadiem, izņemot audzēkņus peldētapmācības programmā. Tādejādi arī agrīnas specializācijas sporta veidos būtu iespējams aizvadīt pilnvērtīgus treniņus iekštelpās, kā arī tiks ņemta vērā peldētapmācības specifika, kur apmācības process dažkārt tiek sākts vēl agrāka vecuma audzēkņiem.

Telpās būs jānodrošina atbilstoša ventilācija, lai nepieļautu oglekļa dioksīda (CO2) koncentrāciju gaisā virs 1000 ppm, vai jāveic regulāra telpu vēdināšana ik pēc 90 minūtēm vismaz 20 minūtes.

Sporta treniņā nedrīkstēs piedalīties personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un norisē, tai skaitā audzēkņu vecāki vai likumiskie pārstāvji, kā arī telpā, kur notiek sporta treniņš, nedrīkstēs tikt organizēti nekādi citi pasākumi.

Pirms sporta treniņa tā organizatoram būs pienākums laikus apzināt audzēkņu skaitu. Tāpat tiks izvirzīta prasība, ka sporta treniņš notiek pēc nodarbību saraksta un tiek nodrošināta audzēkņu un iesaistīto darbinieku reģistrācija (vārds, uzvārds, kontaktinformācija).

Saslimšanas gadījumā pēc Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pieprasījuma būs pienākums nodot audzēkņu un sporta treniņos iesaistīto darbinieku personu datus, kā arī informāciju par sporta treniņu norises datumiem un vietām/telpām.

Tāpat tiks noteikti papildu pienākumi sporta treniņa organizatoram, proti, pienākums ievērot attiecīgā sporta veida Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas izstrādātu sporta treniņu drošības protokolu, kā arī iekštelpu sporta norises vietas iekšējās kārtības noteikumus.

Sadarbībā ar iekštelpu sporta norises vietas darbiniekiem būs jākontrolē, kā audzēkņi, sporta darbinieki un citas personas iekštelpu sporta norises vietas apmeklējuma laikā ievēro tām noteiktos pienākumus.

Būs jānosaka atbildīgo personu, kas organizē noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu un informē darbiniekus, audzēkņus, viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus par minētajiem pasākumiem, norādot atbildīgo personu un tās kontaktinformāciju. Atbildīgai personai būs jāatrodas pakalpojuma sniegšanas vietā darbalaikā. Pēc uzraudzības un kontroles iestādes amatpersonas pieprasījuma būs jāsniedz nepieciešamā informācija par epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu sporta treniņa norises vietā. Objektīvi pārbaudāmā veidā būs jāspēj identificēt un norādīt kontroles laikā sporta treniņa norises vietā esošo personu skaits.

Atbildīgajai personai būs jāinformē vecāki vai likumiskie pārstāvji par nepieciešamību izvērtēt audzēkņa līdzdalību sporta treniņā, kā arī jānodrošina, ka audzēknis neapmeklē sporta treniņu, ja viņam ir akūtas veselības problēmas vai elpceļu infekcijas slimības pazīmes vai viņam ir jāievēro izolācijas, mājas karantīnas un pašizolācijas prasības.

1 komentārs