Komentāri
Vēlas ieviest nodokļu atvieglojumus uzņēmumiem, kas nodarbina bruņoto spēku pārstāvjus
Līdzšinējā pieredze liecina, ka likumā noteiktais dienu skaits rezerves karavīru un zemessargu apmācībai ir pietiekams, lai nodrošinātu kvalitatīvu apmācību. (Evija Trifanova / LETA)

Aizsardzības ministrija (AM) iecerējusi sagatavot grozījumus likumos, kas paredz nodokļu atvieglojumus un priekšrocību aizsardzības jomas iepirkumos tiem uzņēmumiem, kas nodarbina zemessargus un rezerves karavīrus.

Līdzšinējā pieredze liecina, ka likumā noteiktais dienu skaits rezerves karavīru un zemessargu apmācībai ir pietiekams, lai nodrošinātu kvalitatīvu apmācību. Zemessargu apmācībai un dienesta uzdevumu izpildei likums nosaka ierobežojumus attiecībā uz šo pasākumu organizēšanu darbalaikā – līdz piecām darbadienām gadā apmācībai un līdz piecām darbadienām gadā dienesta uzdevumu izpildei. Militārā dienesta likums šādus ierobežojumus rezerves karavīru apmācības organizēšanai darba dienās neparedz.

Zemessardzes vienību profesionālā dienesta virsnieki un instruktori zemessargu apmācību organizē brīvdienās, un tas rada līdzīgas problēmas kā zemessargiem. Tādēļ perspektīvā pakāpeniski ir jāpalielina zemessargu apmācību dienu skaits darbadienās. NBS jau ir sākuši praktizēt jaunuzņemto zemessargu pamatapmācības organizēšanu militārās nometnes veidā vasarā, kad pamatapmācība notiek kompakti mēneša laikā speciāli organizētā nometnē.

Zemessardzei ir plāns perspektīvā pakāpeniski pāriet uz zemessargu apmācību, organizējot desmit dienu nepārtrauktas mācības, tas ir – piecas darbadienas un nedēļas nogales pirms un pēc šīm darbadienām, tā nodrošinot katras vienības kaujas spēju celšanai ļoti svarīgo kolektīvo apmācību.

Ņemot vērā iepriekšminēto AM uzskata, ka jārod veids, kā panākt līdzsvaru starp valsts aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamo zemessargu un rezerves karavīru apmācību un darba devēju un darba ņēmēju interesēm un motivēt uzņēmējus atbalstīt darbinieku regulāru piedalīšanos Zemessardzes un rezerves karavīru mācībās.

Aizsardzības ministrija, izmantojot informāciju par citu valstu pieredzi, ir uzsākusi darbu, lai veicinātu komersantu izpratni par nepieciešamo atbalstu zemessargiem un rezerves karavīriem, kā arī veidotu komersantu atpazīstamību, kuri atbalsta zemessargus un rezerves karavīrus, informējot sabiedrību par pozitīvajiem sadarbības piemēriem.

Lai stimulētu komersantus atbalstīt darbiniekus zemessargus un rezerves karavīrus, AM aicina izvērtēt iespēju noteikt zināmas priekšrocības tiem komersantiem publiskajos iepirkumos, kuri nodarbina zemessargus un rezerves karavīrus, vienlaikus skaidrojot sabiedrībai šādu priekšrocību iespējamību un nepieciešamību un, tā veicinot sabiedrības izpratni.

Lai darba devējiem nodrošinātu iespēju piešķirt uz militārās apmācības laiku rezerves karavīriem apmaksātu mācību atvaļinājumu un zemessargiem papildu atvaļinājumu, ir jāveic grozījumi Militārā dienesta likumā un Zemessardzes likumā.

Spēkā esošajos normatīvajos aktos ir paredzēti nodokļu atvieglojumi uzņēmumiem, kuros strādājošos zemessargus iesauc uz mācībām un viņu vietā tiek pieņemti citi darbinieki. Šādos gadījumos nodokļu atvieglojumi piemērojami par laiku, kamēr zemessargs pilda dienesta pienākumus.

Bruņoto spēku pieredze rāda, ka praktiski netiek izmantota iespēja uz mācībām iesauktā darbinieka vietā uz laiku pieņemt jaunu darbinieku, jo ir grūti atrast tādu darbinieku, kuram būtu nepieciešamā kvalifikācija un kurš vēlētos stāties darbā uz noteiktu, pie tam vēl īsu laiku, – lai aizvietotu darbinieku, kas iesaukts uz militārajām mācībām.

Tādēļ perspektīvā, kontekstā ar plānoto nodokļu reformas īstenošanu valstī, ir jāizskata iespēja noteikt nodokļu atvieglojumus gadījumos, kad uzņēmējs uz mācībām iesauktā zemessarga un rezerves karavīra vietā izmanto citus sava uzņēmuma darbiniekus, uzdodot tiem pildīt papildu pienākumus – aizvietot uz mācībām iesaukto kolēģi.

Uzņēmējiem, kuri neieguldīs peļņu attīstībā, izdevīgs un saprotams risinājums būtu noteikt uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidi, kuras apmērs ir atkarīgs no uzņēmumā reāli nodarbināto zemessargu skaita, viņu militārajās mācībās pavadītā darbadienu skaita un mācībās vai dienesta uzdevuma izpildē gada laikā pavadīto dienu kopējā skaita.

AM par katru darbinieka – zemessarga – militārajās mācībās pavadīto darbadienu rosina noteikt uzņēmuma ienākuma nodokli ar 20 eiro atlaidi. Tātad, ja viens darbinieks ir iesaistīts piecas darbadienas Zemessardzes mācībās, uzņēmums saņem atlaidi 100 eiro apmērā. Jo vairāk uzņēmumā strādā zemessargu un piedalās militārajās mācībās, jo lielākas atlaides saņem uzņēmums.

Vērā ņemamu daļu zemessargu sastāda individuālie komersanti un pašnodarbinātie, kuriem nav jāmaksā uzņēmuma ienākuma nodoklis, bet publiskajos iepirkumos viņi piedalās salīdzinoši reti. Tādēļ uz šīs uzņēmējdarbības formas pārstāvjiem neattiecas ekonomiskie stimuli, kas domāti uzņēmumiem un valsts akciju sabiedrībām. Ņemot vērā, ka individuālie komersanti un pašnodarbinātie maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli par saviem ieņēmumiem, kas pēc būtības pielīdzināms uzņēmuma ienākuma nodokļa maksājumam, ir jāizvērtē iespēja kontekstā ar plānoto nodokļu reformas īstenošanu valstī nodrošināt minētās uzņēmējdarbības formas pārstāvjiem šī nodokļa atvieglojumus pēc līdzīgas formulas kā valsts akciju sabiedrībām un komersantiem.

Priekšrocības publiskajos iepirkumos paredz kārtību, ka pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos norāda izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju, atbilstoši kuram izvēlas piedāvājumu, ja pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu tas konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds. Lai nodrošinātu šādu risinājumu, ir jāpapildina Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums.

Gadījumā, ja divu komersantu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, šie komersanti pēc pasūtītāja pieprasījuma iesniedz izziņu no Zemessardzes, kas apliecina nodarbināto zemessargu skaitu uzņēmumā un to, cik darbadienas uzņēmumā strādājošie zemessargi ir piedalījušies militārajās apmācībās pēdējā gada laikā, kā arī kopējo mācībās un dienesta uzdevumu izpildē pavadīto dienu skaitu. Lai neradītu nevienlīdzīgu situāciju iepirkumos mazajiem piegādātājiem, ir jāizvērtē, vai ņemt vērā nodarbināto zemessargu skaitu absolūtajos skaitļos vai procentos pret visu nodarbināto skaitu.

Ņemot vērā valstī tuvākajā nākotnē paredzētās būtiskās izmaiņas nodokļu politikā, zemessargu darba devējiem kā svarīgākie stimuli būtu piedāvātās priekšrocības publiskajos iepirkumos izšķirošā piedāvājuma izvēles kritērija veidā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Ministru kabineta komiteja nākamnedēļ lems, vai AM sadarbībā ar Finanšu ministriju uzdot līdz 2018. gada 1. janvārim sagatavot priekšlikumus grozījumiem Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumā par izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju publiskajos iepirkumos komersantiem, kas nodarbina zemessargus, ja citi priekšnoteikumi dalībai iepirkumā ir vienādi.

Tāpat komiteja lems vai uzdot plānotās nodokļu reformas īstenošanas gaitā sagatavot priekšlikumus par iespējām noteikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus individuālajiem komersantiem un uzņēmuma ienākuma nodokļa atlaidi, kuras apmērs ir atkarīgs no uzņēmumā reāli nodarbināto zemessargu skaita un militārajās mācībās pavadīto darbadienu skaita – par katru darbinieka militārajās mācībās pavadīto darbadienu nosakot uzņēmuma ienākuma nodokli ar 20 eiro atlaidi.

Valdības komiteja arī lems vai AM līdz 2018. gada 1. janvārim sagatavot nepieciešamos grozījumus Militārā dienesta likumā un Zemessardzes likumā, lai darba devējiem nodrošinātu iespēju piešķirt uz militāro mācību laiku apmaksātu mācību atvaļinājumu rezerves karavīriem un papildu atvaļinājumu zemessargiem.

Lasi vēl