Senāts: Nelikumīgi piedzīto uzturlīdzekļu atmaksa jāprasa no to saņēmēja, nevis Uzturlīdzekļu garantiju fonda

2 komentāri
Senāts: Nelikumīgi piedzīto uzturlīdzekļu atmaksa jāprasa no to saņēmēja, nevis Uzturlīdzekļu garantiju fonda
DĀVIS ŪLANDS, F64

Gadījumā, ja uzturlīdzekļu piedziņai zudis pamats, jo paternitāte atzīta par spēkā neesošu, personai jāvēršas vispārējās jurisdikcijas tiesā, kurā līdzekļi jāprasa no personas, kura šos līdzekļus ir saņēmusi, secināts Augstākās tiesas (Senāta) departamentu priekšsēdētāju sēdē.

Konkrētajā gadījumā ar tiesas spriedumu bija apstiprināts fakts, ka pieteicējs nav bērna tēvs, un piespriesto uzturlīdzekļu piedziņa no viņa nav bijusi pamatota.

Pieteicējs lūdza izdot labvēlīgu administratīvo aktu, ar kuru viņam no Uzturlīdzekļu garantiju fonda tiktu atmaksāti piedzītie uzturlīdzekļi un likumiskie procenti. Tomēr Administratīvās rajona tiesas tiesnesis atteicās pieņemt pieteikumu.

Senāts secinājis, ka vīrietim šajā gadījumā būtu jāvēršas tiesā pret konkrētā bērna māti, nevis jāprasa līdzekļus atmaksāt fondam.

Senāta pārstāve Rasma Zvejniece skaidroja, ka ar jautājumu par to, vai šāda lieta skatāma administratīvajā, vai vispārējās jurisdikcijas tiesā, pie Augstākās tiesas priekšsēdētāja vērsās Administratīvo lietu departaments, kurā bija saņemta blakus sūdzība par tiesneša lēmumu atteikt pieņemt personas pieteikumu.

Administratīvās rajona tiesas tiesneša ieskatā, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija, piedzenot no pieteicēja ar vispārējās jurisdikcijas tiesas nolēmumu piespriestos uzturlīdzekļus, rīkojās Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Tā kā uzturlīdzekļi no pieteicēja tika piedzīti nevis administratīvā procesa kārtībā, bet, izpildot tiesas spriedumu civillietā, fonda administrācijas darbība attiecībā pret pieteicēju neizpaudās administratīvā akta vai faktiskās rīcības veidā. Tiesnesis uzskatīja, ka attiecīgi arī nepamatoti piedzītā naudas summa nav atgūstama administratīvā procesa kārtībā.

Senāta departamentu priekšsēdētāju sēde atzina, ka var būt gadījumi, kad pienākums maksāt uzturlīdzekļus ir nodibināts ar vispārējās jurisdikcijas tiesas spriedumu, kā tas bija arī izskatāmajā gadījumā, bet Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija izmaksā uzturlīdzekļus parādnieka vietā, jo tiesas sprieduma izpilde par uzturlīdzekļu piedziņu nav iespējama. Fonda darbība tiek veikta publisko tiesību jomā, tomēr tās apjoms ir ierobežots, ņemot vērā Uzturlīdzekļu garantijas fonda likumā noteikto tiesību apjomu un kārtību.

Gadījumā, ja tiktu pieļautas pieteicēja tiesības vērsties pret Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrāciju par piedzīto uzturlīdzekļu atmaksu administratīvā procesā kārtībā, fonda administrācija, iespējams, būtu spiesta izmaksāt pieteicējam līdzekļus no fonda, un pēc tam regresa kārtībā vērsties pret iesniedzēju. Šādā gadījumā fonda līdzekļi tiktu izmantoti arī tam, lai nodrošinātu parādnieka tiesības atgūt nepamatoti izmaksātos uzturlīdzekļus.

Taču fonds nav izveidots šādam mērķim. Piedzīto uzturlīdzekļu atmaksa no fonda samazinātu fonda rīcībā esošos līdzekļus, kas varētu tikt izlietoti citu bērnu tiesību nodrošināšanai, norādīja Senāts.

Konkrētajā gadījumā uzturlīdzekļi tika izmaksāti bērna mātei, un parastā kārtībā, ja pieteicēja vietā uzturlīdzekļus neizmaksātu no fonda, pieteicējam par viņa ieskatā nepamatoti izmaksātajiem uzturlīdzekļiem būtu jāvēršas vispārējās jurisdikcijas tiesā pret bērna māti. Tātad pieteicēja prasījums par piedzīto uzturlīdzekļu atmaksu ir jāvērš tiešā veidā pret personu, kura ir saņēmusi fonda līdzekļus, nevis pret fondu.

2 komentāri