3 komentāri

2.  

2/5

Pašvaldības policijas darbinieki ir tiesīgi nodot pieķerta bezbiļetnieka personas datus arī Rīgas satiksmes darbiniekiem, portālam Skaties.lv apliecināja, kā pašvaldības policijas pārstāve Inese Krieviņa, tā Rīgas satiksmes pārstāvis Viktors Zaķis.

Jautājums par to, kāda ir kārtība, kādā personas dokumenti var “ceļot” no policistu uz sabiedriskā transporta uzņēmuma darbinieku rokām, aktualizējies pēc kāda pieķerta “zaķa” jautājuma.

2.  

2/5
Saistītie raksti

Saistītie raksti

Saistītās tēmas

Visi saistītie raksti

TOP komentāri

 • R.
  +1 +1 0

  R.

  1. Kur šajos noteikumos ir rakstīts, ka personai ir pienākums uzrādīt policijai personu apliecinošu dokumentu? Noteikumu 125.punktā nekas tāds nav pateikts!
  2. likumā par policiju ir teikts, ka policijai ir pienākums palīdzēt kontroles dienestiem noskaidrot personību.
  3. Ja RS uzskata, ka līgums ir noslēgts iekāpjot sabiedriskajā transportā, tad lūdzu pie visām pieturām izlikt pārvadājuma līguma noteikumus! Līguma noslēgšana ir uzskatām ar brīdi kad tu nopērc biļeti.
 • asd
  0 0 0

  asd

  Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta pasažieru komercpārvadājumu kontrole Rīgā, tie ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām (turpmāk tekstā — pārvadātāji), kas neatkarīgi no īpašuma veida veic pasažieru komercpārvadājumus (turpmāk tekstā — pārvadājumi) ar autotransportu un elektrotransportu, kā arī dienestiem, kas kontrolē pārvadājumus.
  ------
  te taču rakstīts, ka šie noteikumi attiecas uz pārvadātājiem un dienestiem, nevis pārvadāmajiem. Līdz ar to Policiju var piesaistīt šofera personības noskaidrošanai, kurš, piemēram, nelegāli pārvadā pasažierus, neviss pasažieru personības noskaidrošanai.
 • picha
  0 0 0

  picha

  vēlos norādīt uz dažām niansēm normatīvajos aktos, ko pārkāpj pašvaldības policija.

  Rīgas pašvaldības policijas savu lēmumu panato ar - Likumu par policiju 11. Pantu 7. Punktu.Policijas darbiniekam savas kompetences ietvaros ir pienākums palīdzēt: autotransporta un elektrotransporta kontroles dienestiem — transporta lietošanas noteikumu pārkāpēju personības noskaidrošanā;
  Rīgas satiksme ir parasta kapitālsabiedrība ar saviem iekšējiem noteikumiem, un kontrole ir Rīgas satiksmes pilnvaroti darbinieki.
  Savukārt kontroles dienesti veic autopārvadājumu kontroli.
  Izraksts no Ministru kabineta noteikumiem!
  Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.411
  Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība
  Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 4.panta ceturto daļu
  un Autoceļu lietošanas nodevas likuma 8. panta pirmo daļu
  (Grozīta ar MK 01.07.2014. noteikumiem Nr.372)
  1. Vispārīgie jautājumi
  1.1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek organizēta pasažieru komercpārvadājumu kontrole Rīgā, tie ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām (turpmāk tekstā — pārvadātāji), kas neatkarīgi no īpašuma veida veic pasažieru komercpārvadājumus (turpmāk tekstā — pārvadājumi) ar autotransportu un elektrotransportu, kā arī dienestiem, kas kontrolē pārvadājumus. Pasažieru komercpārvadājumi šo noteikumu izpratnē ir pasažieru pārvadāšana par maksu profesionālas darbības veidā.
  1.2. Kontrole tiek veikta saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, Latvijas Republikas 23.08.1995. Autopārvadājumu likumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 20.06.1996.noteikumiem Nr. 222 "Noteikumi par kontroles kārtību autopārvadājumu jomā", Rīgas domes24.02.1998. saistošajiem noteikumiem Nr. 10 "Rīgas sabiedriskā transporta (tramvajs, trolejbuss, autobuss) lietošanas noteikumi", šiem noteikumiem un citiem tiesību aktiem, kas regulē pārvadājumu kārtību.
  1.3. Kontroles mērķis ir nodrošināt pārvadājumu atbilstību Latvijas Republikas tiesību aktu prasībām, kā arī pašvaldības, pārvadātāju un pasažieru interešu aizsardzību.
  1.4. Kontroli veic šādi kontroles dienesti:
  1.4.1. Rīgas domes Satiksmes departamenta Kontroles dienests saskaņā ar Rīgas domes apstiprinātiem noteikumiem un lēmumiem;
  1.4.2. pārvadātāju kontroles dienesti saskaņā ar attiecīgā pārvadātāja apstiprinātu kārtību.
  1.5. Kontroles dienestu metodisko vadību, to darbības koordināciju un uzraudzību veic Rīgas domes Satiksmes departamenta Kontroles dienests.

  1.6. Pēc savstarpējas vienošanās kontroles dienesti var iesaistīt kontrolē policistus un zemessargus.

  3.3. Vainīgās personas var tikt sodītas par konstatētajiem pārkāpumiem saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 131.1, 134.1, 135., 136., 137., 137.1 pantu, Rīgas domes14.01.1997. noteikumiem Nr. 68 "Autotransporta pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas noteikumi".
  3.4. Protokolu par konstatēto pārkāpumu ir tiesīgi sastādīt:
  3.4.1. Rīgas domes Satiksmes departamenta Kontroles dienesta priekšnieks, viņa vietnieki, kontrolieri;
  3.4.2. pašvaldības sabiedriskā transporta uzņēmumu direktori, viņu vietnieki, kustības dienestu priekšnieki, viņu vietnieki, kontrolieri, veicot kontroli šo noteikumu 2.2. punktā paredzētajos gadījumos.

  Minētā likuma norma nosaka, ka policijas darbiniekam ir pienākums palīdzēt, pievēršot uzmanību vārdiem policijas darbinieks, veram vaļā Likumu par policiju 2 pantā ir dota definīcija policijas darbinieks. Policijas darbinieks ir persona, kura ieņem amatu Valsts policijā vai Drošības policijā un kurai piešķirta speciālā dienesta pakāpe.
  (15.06.2006. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.10.2006.)
  Skatoties kopsakarā ar ar Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksa 214 pantu
  214.pants. Valsts policija
  Valsts policija izskata šā kodeksa 42.1, 45.4, 46., 91., 109.—110.4 pantā, 111.panta ceturtajā daļā (izņemot pārkāpumus, kas izdarīti Nacionālo bruņoto spēku lidlaukos, kurus neizmanto civilā aviācija),117.1 panta pirmajā—sestajā un desmitajā daļā, 117.2—117.6 pantā, 117.7 (par pārkāpumiem, kurus izdarījis atpūtas kuģa vadītājs iekšējos ūdeņos), 117.8, 117.9, 134., 137.—139.1, 148.2 pantā, 149.4panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, astotajā, devītajā, desmitajā, trīspadsmitajā un četrpadsmitajā daļā, 149.5 panta pirmajā, otrajā, trešajā un ceturtajā daļā, 149.6—149.34 pantā,149.35 panta sestajā un septītajā daļā, 149.36—149.40 pantā, 155.panta trešajā, ceturtajā un astotajā daļā, 155.4 panta pirmajā daļā, 155.10 panta piektajā un sestajā daļā, 155.15, 155.18, 159.4, 165.10,166.8 pantā, 166.20 panta pirmajā daļā, 166.35, 167., 167.2, 167.3, 169.3, 170.1, 170.2, 170.3, 171.,171.2 pantā, 173.panta otrajā daļā, 174.4, 175.8, 175.11, 179.1, 181., 181.1, 183., 183.1, 183.2, 183.3, 202.1, 204.14 pantā un 204.15 panta pirmajā daļā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.
  Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus par šā panta pirmajā daļā paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem Valsts policijas vārdā ir tiesīgi:
  1) Valsts policijas priekšnieks un viņa vietnieki, pārvalžu, biroju, iecirkņu, nodaļu priekšnieki un viņu vietnieki, galvenie inspektori, vecākie inspektori, Valsts policijas struktūrvienību komandieri un viņu vietnieki, inspektori, Valsts policijas priekšnieka pilnvarotas amatpersonas;
  2) Valsts policijas jaunākie inspektori un kārtībnieki, ja par administratīvo pārkāpumu var izteikt brīdinājumu vai sankcijā paredzētais maksimālais naudas sods nepārsniedz simt četrdesmiteuro.
  (31.10.2013. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 20.02.2014., 05.06.2014., 30.10.2014., 17.12.2014.,04.06.2015. un 21.04.2016. likumu, kas stājas spēkā 01.06.2016.)

  Likums par policiju 2.1 pants. Pašvaldības policijas darbinieks
  Pašvaldības policijas darbinieks ir persona, kura ieņem pašvaldības iedibinātu policijas amatu un pilda šajā likumā noteiktos pienākumus attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un citas pašvaldības administratīvajā teritorijā, kura deleģējusi šajā likumā noteikto pienākumu vai uzdevumu izpildi.

  Savukārt no likuma „Par policiju” 19.panta , pirmkārt, izriet principiāls secinājums, ka likumdevējs nošķir Valsts un pašvaldības policijas kompetenci, jo citādi nebūtu jēgas atsevišķi noteikt tieši pašvaldības policijas pienākumus. Turpretī pastāv atsevišķas Valsts policijas, pašvaldības policijas un ostas policijas kompetences. Kā redzams no likuma „Par policiju” 19.panta noteiktā uzskaitījuma, pašvaldības policijas pienākumos neietilpst pienākums palīdzēt: autotransporta un elektrotransporta kontroles dienestiem — transporta lietošanas noteikumu pārkāpēju personības noskaidrošanā; pašvaldības policijai ir paredzēta kompetence kontrolēt vienīgi to, kā tiek izpildīti pašvaldību apstiprinātie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība (19.panta otrās daļas 4.punkts).
  19. pants. Pašvaldības policija
  Pašvaldība var izveidot pašvaldības policiju vai Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā deleģēt šā panta otrās daļas 1., 3., 4. un 6.punktā minēto uzdevumu izpildi citai pašvaldībai.
  Pašvaldības policijas pienākumos ietilpst:
  1) likumpārkāpumu profilakse;
  2) (izslēgts ar 28.10.2010. likumu);
  3) par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētu un arestētu personu apsargāšana un konvojēšana;
  4) kontrole pār to, kā tiek izpildīti pašvaldību apstiprinātie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, kā arī naudas sodu uzlikšana par šo noteikumu pārkāpšanu un to piedzīšana;
  5) Valsts policijas un Drošības policijas atbalstīšana sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā;
  6) tūlītēju draudu novēršana, ja persona, kas atrodas mājoklī vai tā tuvumā, var nodarīt kaitējumu aizsargājamās personas dzīvībai, brīvībai vai veselībai, līdz tiesa izskata jautājumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību.
  Ja pašvaldība neveido savu policiju vai nav deleģējusi pašvaldības policijas uzdevumus citai pašvaldībai, šā panta otrās daļas 1., 3., 4. un 6.punktā minētos pienākumus izpilda Valsts policija.
  Ja ienāk ziņas par to, ka tiek gatavots vai ir izdarīts likumpārkāpums, kura izskatīšana ir Valsts policijas kompetencē, pašvaldības policija veic nepieciešamos pasākumus tā novēršanai, pārkāpēja aizturēšanai, notikuma vietas apsargāšanai un nekavējoties par to paziņo attiecīgajai Valsts policijas iestādei (amatpersonai), kā arī nodod tai likumpārkāpēju un attiecīgos dokumentus par viņu. Šajos jautājumos Valsts policijas amatpersonu norādījumi ir saistoši pašvaldības policijas darbiniekiem.
  Pašvaldības policijas darbinieku skaitu nosaka attiecīgā pašvaldība. Pašvaldības policijas sastāvā var būt tās priekšnieks, viņa vietnieki, vecākie inspektori, inspektori un jaunākie inspektori, kā arī vecākie kārtībnieki, kārtībnieki un jaunākie kārtībnieki. Pašvaldības policisti savus pienākumus pilda iekšlietu ministra apstiprinātajā vienota parauga formas tērpā.
  Pašvaldības policijas darbiniekam savas kompetences ietvaros ir visas šā likuma 12.panta pirmās daļas 1.—6., 8.—12., 14.1, 14.3, 15., 17., 20., 21., 24., 26.—28., 31., 32. un 34.punktā minētās tiesības, tiesības šā likuma 13.pantā noteiktajā kārtībā, iestājoties šā likuma 13.panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem, lietot fizisku spēku, speciālos cīņas paņēmienus, speciālos līdzekļus, kā arī ievietot personas pagaidu turēšanas telpās un šim nolūkam paredzētajos transportlīdzekļos, bet izņēmuma gadījumā, ja ir liels aizturēto personu skaits, arī uz laiku norobežotās pagaidu turēšanas vietās. Pildot šā panta otrās daļas 6.punktā minēto pienākumu, pašvaldības policijas darbiniekam ir arī šā likuma 12.panta pirmās daļas 13.1 un 16.punktā minētās tiesības, kā arī tiesības pieņemt policijas lēmumu par nošķiršanu.
  Speciālos līdzekļus, kurus ir tiesīgi lietot pašvaldības policijas darbinieki, kā arī šo speciālo līdzekļu lietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.
  Pašvaldības policijas darbiniekiem ir tiesības šā likuma 14.pantā noteiktajā kārtībā un paredzētajās situācijās pielietot šaujamieročus.
  Pašvaldības policijas paraugnolikumu apstiprina Ministru kabinets.
  (Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 01.09.1992., 08.06.1994., 20.03.1997., 13.05.1999., 15.06.2000., 27.05.2004.,15.06.2006., 14.09.2006., 12.06.2008., 28.10.2010., 24.01.2013. un 06.03.2014. likumu, kas stājas spēkā 31.03.2014.)

  No visa iepriekš izklāstītā ir secināms sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu, tātad - pieņemot lēmumu par lietvedības uzsākšanu administratīvā pārkāpuma lietā, kuras izskatīšana nav pašvaldības policijas kompetencē, pašvaldības policijas darbinieki ir pārsnieguši likumā „Par policiju” 19.panta ceturtajā daļā noteikto pilnvaru robežas.

  Ministra Kabineta 28.08.2012 noteikumu Nr 599 Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība
  125.punktu 123 punktu minētajā kārtībā nevar kontrolierim uzrādīt personu apliecinošus dokumentus kontrolierim ir tiesības pieaicināt policijas darbinieku šā pasažiera personības noskaidrošanai vai izmantot šo noteikumu 126, 127, un 128 punktā minētās tiesības

  Noteikumu 125 punktā minētās tiesības likumdevējs ir paredzējis policijas darbiniekam atgriežoties pie Likuma par policiju, Policijas darbinieks ir persona, kura ieņem amatu Valsts policijā vai Drošības policijā un kurai piešķirta speciālā dienesta pakāpe.
  Likumdevējs šajā punktā nav paredzējis pāšvaldības policija, vai norādijis, ka kontrolierim ir tiesības pieaicināt policiju, kas ietvertu definīciju, valsts policija, un pašvaldības policija Likums par policiju 1. pants
  No minētā izriet, ka personību šo noteikumu izpratnē drīkst pārbaudīt tikai valsts policijas darbinieks.

Pievienot komentāru

Lūdzu, ievēro portāla lietošanas noteikumus. Nepiemēroti komentāri tiks dzēsti, bet to autoriem – komentēšanas iespēja liegta!

Ar riteni uz darbu. Arī ziemā!

Ar riteni uz darbu. Arī ziemā! 1

Vai Latvija varētu kļūt par velo zemi līdzīgi kā Nīderlande? Vai pie mums maz iespējams braukt ar riteni visu gadu? Un kā komfortabli ierasties savā birojā, ja esi minies uz darbu ar riteni ziemā?

Interesantākās 2018. gada grima tendences, ko Tu vari izmēģināt jau šodien!

Interesantākās 2018. gada grima tendences, ko Tu vari izmēģināt jau šodien!

2018. gads make-up pasaulē mirdz vēl spožāk nekā iepriekšējais. Tendenču virsotnēs gozējas metālisks spīdums, gliteri un pat uz ādas uzlīmējami akmentiņi, ļaujot mums uzmirdzēt kā dārgakmeņiem. Ja ar mirdzumu un spīdumu jau esam pazīstamas kopš pagājušā gada, tad viena toņa acu ēnas, izteikti kuplas skropstas un citas aktuālākās tendences vēl jāiepazīst. Esi gatava jauniem skaistuma piedzīvojumiem? Iepazīsties ar 10 interesantākajām grima tendencēm šajā gadā!

Lasi vēl