Paaugstināti pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma apmēri

5 komentāri
Paaugstināti pensiju un valsts sociālā nodrošinājuma apmēri
ILZE ZVĒRA, F64

No šī gada tiek paaugstināti minimālās vecuma pensijas, invaliditātes pensijas un apgādnieka zaudējuma pensijas un valsts sociālā nodrošinājuma apmēri, tādējādi nosakot jaunus, augstākus minimālos ienākumu sliekšņus, aģentūru LETA informēja Labklājības ministrijā (LM).

Daļai šo izmaiņu ir noteikts pārejas periods līdz 30.aprīlim.

No šī gada minimālo ienākumu slieksnis nedrīkstēs būt zemāks par 109 eiro. Tie ir iespējami zemākie ienākumi, pie kura iedzīvotājiem ir sniedzams atbalsts no publiskiem resursiem. Minimālo ienākumu sliekšņus nolemts pārskatīt ne retāk kā reizi trijos gados.

Garantētais minimālais ienākums pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā no šī gada būs 109 eiro, bet katrai nākamajai personai mājsaimniecībā – 76 eiro mēnesī. Savukārt trūcīgas mājsaimniecības minimālo ienākumu apmērs pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā plānots 272 eiro, bet katrai nākamajai personai mājsaimniecībā – 190 eiro mēnesī.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts personām, kas sasniegušas pensijas vecumu, bet kurām nav tiesību uz vecuma pensiju, kā arī personām ar invaliditāti tiek noteikts 109 eiro apmērā, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 136 eiro apmērā.

Savukārt personām ar 1.invaliditātes grupu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā piemēro koeficientu 1,4, bet personām ar 2.invaliditātes grupu – 1,2. Nestrādājošām personām ar 1. un 2.invaliditātes grupu pie valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta tiek nodrošināta piemaksa.

Minimālās vecuma pensijas un invaliditātes pensijas bāze no šī gada ir 136 eiro, bet personām ar invaliditāti kopš bērnības – 163 eiro apmērā.

Minimālo vecuma pensiju nosaka par katru apdrošināšanas stāža gadu, piemērojot vecuma pensijas aprēķina bāzei koeficientu 1,1. Par katru nākamo gadu, kas pārsniedz vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo apdrošināšanas stāžu, apmēru palielina par diviem procentiem no minimālās vecuma pensijas aprēķina bāzes.

1. un 2.invaliditātes grupas pensijas apmērs nedrīkstēs būt mazāks par invaliditātes pensijas aprēķina bāzi, kurai 1.invaliditātes grupas gadījumā piemēros koeficientu 1,6, bet 2.invaliditātes grupas gadījumā – koeficientu 1,4.

Apgādnieka zaudējuma gadījumā bērniem līdz septiņu gadu sasniegšanai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts un minimālā pensija plānota 136 eiro, bet bērniem no septiņu gadu vecuma – 163 eiro apmērā.

Tāpat plānots, ka apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā vai bezdarbnieka pabalsta saņēmēja nāves gadījumā apbedīšanas pabalsts būs valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta (109 eiro) trīskāršā apmērā – 327 eiro.

Grozījumi paredz, ka minimālo ienākumu sliekšņu apmērus noteiks, piemēros un summas izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) un pašvaldību sociālie dienesti.

Izmaiņas rosinātas, lai noteiktu metodoloģiski pamatotu un sociālekonomiskajai realitātei atbilstošu minimālo ienākumu apjoma paaugstināšanu personām ar zemiem un ļoti zemiem ienākumiem nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai valstī, teikts grozījumu anotācijā. Izmaiņas veiktas, ņemot vērā Satversmes tiesas spriedumus par nepieciešamību regulāri vērtēt iedzīvotājiem sniegtās sociālās palīdzības apmēra pietiekamību, lai garantētu, ka trūcīgām personām tiek nodrošināta tām nepieciešamā palīdzība.

Attiecībā uz minimālo vecuma pensijas, invaliditātes pensijas un apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējiem pārejas perioda noteikumi nosaka, ka par laiku no šodienas līdz 30.aprīlim šīs pensijas, kas nosakāmas minimālās pensijas apmērā, izmaksās pēc aprēķiniem, kādi bija noteikti līdz 2020.gada 31.decembrim. Ne vēlāk kā līdz 2021.gada maijam tiks veikts šo minimālo pensiju pārrēķins, un starpību (naudu par iepriekšējiem mēnešiem kopš janvāra) izmaksās vienlaikus ar 2021.gada maija pensiju.

Savukārt attiecībā uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem pārejas noteikumi nosaka, ka no šodienas līdz 30.aprīlim nodrošinājuma pabalsta izmaksa tiks nodrošināta tādā apmērā, kā to noteica normatīvais regulējums līdz 2020.gada 31.decembrim. Savukārt par laiku no 1.janvāra līdz 30.aprīlim VSAA veiks nodrošinājuma pabalsta pārrēķinu un nodrošinās starpības izmaksu maijā.

Vienlaikus maijā notiks pāreja uz nodrošinājuma pabalsta izmaksu par iepriekšējo mēnesi (līdz šim to maksāja par esošo mēnesi), nodrošinot, ka cilvēkam izmaksātais apmērs (starpība par gada pirmajiem mēnešiem) nav mazāks par 2021.gada aprīlī piešķirtā nodrošinājuma pabalsta apmēru. Sākot ar jūniju, nodrošinājuma pabalsts tiks izmaksāts par iepriekšējo mēnesi. Nodrošinājuma pabalsta apmērs personai ar I un II invaliditātes grupu būs atkarīgs no iepriekšējā mēnesī fiksētajām dienām, kad persona ir bijusi nodarbināta vai nenodarbināta.

Tāpat no 2021.gada par bērniem ar invaliditāti neatkarīgi no tā, vai bērns turpina mācības pēc 15 gadu sasniegšanas, tiks turpināta ģimenes valsts pabalsta izmaksa līdz bērna 20 gadu vecuma sasniegšanai. Arī šim pabalstam noteikts pārejas periods – to piešķirs par periodu no 1.janvāra un izmaksās ne vēlāk kā līdz 2021.gada 1.aprīlim.

Šogad spēkā stājas grozījumi, kas noteic, ka minimālo ienākumu apmērs ir atsevišķai personai vai vienas personas mājsaimniecībā dzīvojošai personai sniegtā atbalsta apmērs sociālās aizsardzības jomā. Apmērus noteiks attiecīgajos sociālos pakalpojumus reglamentējošajos normatīvajos aktos, paredzot šo sliekšņu piemērošanas kritērijus, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

Kopumā izmaņas ietekmēs aptuveni 115 000 cilvēku. Tāpēc minētajiem jauninājumiem nepieciešams pārejas periods, lai pieņemtās izmaiņas likumos ieviestu VSAA administrētajās informācijas sistēmās, kur nepieciešams izstrādāt un ieviest jaunus algoritmus pensiju un pabalstu piešķiršanas un pārrēķināšanas operācijās.

5 komentāri