Kā tiek novērsta nedrošu preču nonākšana lielveikalos? PROJEKTU ATBALSTA EIROPAS KOMISIJA

Pievienot komentāru
Kā tiek novērsta nedrošu preču nonākšana lielveikalos?
depositphotos.com

Nedrošas rotaļlietas, nekvalitatīva vai nezināmas izcelsmes pārtika, apģērbs, kas saplīst teju vai pēc uzvilkšanas – katra pircēja bieds. Eiropas patērētāju tiesību aizsardzības noteikumi garantē, ka Eiropas Savienībā (ES) tiks pārdotas tikai drošas preces. Tomēr cilvēki aizvien biežāk iegādājas preces internetā no valstīm, kuras nav ES un kuru drošības standarti var neatbilst ES noteiktajiem. Viens no piemēriem ir preces no Ķīnas. Skatoties plašāk, visbiežāk preces, kas ietilpst riska grupā, ir rotaļlietas, mehāniskie transportlīdzekļi, kā arī tekstilizstrādājumi un modes preces. Galvenie ar tām saistītie riski – iespējamas fiziskas traumas vai ķīmiskā sastāva radīts kaitējums veselībai.

Lai gan tieši ražotāji (uzzinot par sava produkta vai preces bīstamību vai riskiem, tas nekavējoties ir jāatsauc no tirdzniecības vai jāpārtrauc tā ražošana un protams – tālāka izplatība, līdz bīstamība un riski nav novērsti) ir atbildīgi par savu izstrādājumu drošību, tomēr arī importētājiem ir jānodrošina, ka to pārdotie produkti ir droši. Valsts iestādēm ir jāpārbauda, vai visas iesaistītās puses pilda savus pienākumus, un to neizpildes gadījumā jāveic atbilstoši pasākumi, lai bīstamie produkti tiktu izņemti no tirgus. Ja pircējs ir ”pa tiešo” iegādājies preces internetā, riski joprojām saglabājas, un faktiski katram pašam ir jāizvērtē saņemtās preces kvalitāte. Konstatējot bīstamu preci, pircējam būtu jāinformē atbildīgie dienesti, kas šo problēmu fiksētu un darītu tālāk zināmu arī citu valstu patērētāju tiesību aizstāvjiem.

Lai starp dalībvalstīm un Eiropas Komisiju ātri tiktu izplatīta informācija par bīstamām nepārtikas precēm, kas Eiropā izņemtas vai atsauktas no tirgus, no 2003. gada darbojas ES Ātrās ziņošanas sistēma (Safety Gate), kas sekmē ātru informācijas apmaiņu starp 31 valstu (ES dalībvalstu un EBTA/EEZ valstu — Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas) iestādēm un Eiropas Komisiju. Sistēma ļauj nekavējoties informēt citu valstu iestādes par vietējā tirgū atklātajām bīstamajām precēm un veiktajiem pasākumiem tās izņemšanai no tirgus, ja šāda prece rada apdraudējumu patērētāju veselībai un drošībai.

ES ātrās ziņošanas sistēmas darbības princips

Pati ES Ātrās ziņošanas sistēma aktīvi nepārbauda preces — tas ir katras valsts atbildīgo iestāžu pienākums. Dalībvalstīm ir pienākums reaģēt gan uz saņemtu brīdinājumu par bīstamu preci, gan arī ņemt vērā citus informācijas apmaiņas sistēmā izplatītos brīdinājumus un rūpēties par savas valsts iedzīvotāju informēšanu un brīdināšanu. Daži no uzdevumiem, kas jāveic dalībvalstīm: jāpārbauda preces pieejamība vietējā tirgū; jāveic pasākumi, lai novērstu preces nokļūšanu pie patērētājiem; kā arī jāievada šī informācija sistēmā. Vairumā gadījumu tas nozīmē bīstamās preces tirdzniecības aizliegšanu, izņemšanu no apgrozības, atsaukšanu no tirdzniecības, kā arī ievešanas aizliegumu uz robežām, ja bīstamā prece vai produkts tiek atklāts kādā citā valstī. Nav svarīgi, cik sen vai nesen parādījies sākotnējais brīdinājums, valsts iestādēm jāreaģē visos gadījumos. Tā, piemēram, 2018. gadā Latvijas pircēji dažādos interneta veikalos bija iegādājušies motorzāģi, kuram tika konstatētas būtiskas nepilnības konstrukcijā, kas preces lietošanu padarīja bīstamu. PTAC nekavējoties izplatīja paziņojumu par preces bīstamību, informējot patērētājus arī par to, kā rīkoties, ja viņi šo zāģi ir iegādājušies. No 79 iegādātajiem zāģiem saņemot pretī iztērēto naudu, izplatītājiem tika  atdoti 29 zāģi.

Atklāto bīstamo produktu saraksts katru nedēļu tiek publicēts ES Ātrās ziņošanas sistēmas tīmekļa vietnē. Valsts iestādes, mazumtirgotāji un ikviens iedzīvotājs šajā tīmekļa vietnē var iegūt informāciju un noskaidrot, kuriem produktiem nevajadzētu būt pārdošanā. Katru nedēļu tiek reģistrēti un tiešsaistē publicēti apmēram 50 šādi brīdinājumi.  Latvijā par bīstamajām precēm var uzzināt arī Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietnē, kas ir ES Ātrās ziņošanas sistēmas kontaktpunkts Latvijā.

Nākotnes plāni

Lai gan muitas iestādes nemitīgi uzrauga preču nonākšanu tirgū, tomēr nav iespējams uzraudzīt 100% pilnīgi jebkuras preces nokļūšanas brīdi valstī. Piemēram, tirgus dalībnieki var izmantot neformālus kanālus, kas nav pakļauti valsts iestāžu uzraudzībai, savukārt valstīm nav pietiekami daudz resursu šādu darbību pilnīgai novēršanai vai arī interneta tirdzniecības gadījumā ir pasta sūtījumi, kas uzreiz nokļūst pie to saņēmēja, neizejot kontroles pasākumus.

Šīs problēmas risināšanai Eiropas Komisija mudina valstis savstarpēji sadarboties ar starptautiskajiem partneriem un tiešsaistes platformām, lai nedrošie ražojumi nenonāktu pie ES patērētājiem. Ir parakstīta arī vienošanās ar četrām interneta tirdzniecības platformām par sadarbību ar valsts iestādēm, lai visas atklātās bīstamās preces tiktu ātri izņemtas no tirdzniecības, un turpinās darbs pie sadarbības izveides arī ar citām platformām. Darāmā vēl ir daudz, taču jau tagad varam lepoties ar to, ka saņemam drošas preces un brīdinājumu sistēma darbojas efektīvi, mūs pasargājot.