Komentāri
Izmitināšanas un ēdināšanas nozarē strādājošie pakļauti nelaimes gadījumu un darba tiesisko attiecību neievērošanas riskam, secina VDI
LETA

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozare (HORECA) nereģistrētās nodarbinātības un nelaimes gadījumu iespējamības aspektā ir viena no riska nozarēm Latvijā, secināts analizējot Valsts darba inspekcijas (VDI) rīcībā esošos statistikas datus un nodarbinātības tendences kopumā.

Kā informē VDI Sadarbības un attīstības nodaļa, nozarē strādājošie aicināti pastiprinātu uzmanību pievērst gan darba līgumu esamībai, gan darba aizsardzības prasību ievērošanai uzņēmumā. Šis jautājums kļūst īpaši aktuāls vasaras mēnešos, jo nozarei raksturīgs sezonāls darbinieku skaita pieaugums.

VDI aicina iedzīvotājus pirms darba attiecību uzsākšanas rūpīgi izvērtēt iespējamos riskus šajā nozarē – gan no drošības, gan tiesiskās aizsardzības viedokļa. Darba līgums ir galvenais dokuments, bez kura darba attiecības nedrīkst uzsākt. Vienojoties mutvārdos, darbinieks var būt zaudētājs un nesaņemt apsolīto darba samaksu, kā arī sociālās garantijas, slimības pabalstu u.c. Tāpat pastāv risks, ka darba devējs neveiks precīzu darba laika uzskaiti, nepiešķirs atvaļinājumu likumā noteiktajā kārtībā, neapmaksās darbnespējas lapas un citas izmaksas.

VDI akcentē, ka darba devējs, kurš neievēro vienu normatīvo aktu, visbiežāk neievēros arī citus, piemēram, ja darba devējs nodarbina bez darba līguma, tad darba vide arī, visticamāk, būs nedroša.

Lai arī smagie un letālie nelaimes gadījumi šajā nozarē nenotiek bieži, nelaimes gadījumi, kuros cietušie gūst vieglus veselības traucējumus, tiek konstatēti gandrīz tikpat bieži kā būvniecības nozarē, proti, 2016. gadā uz 1000 nodarbinātajiem būvniecības nozarē notika 1,8 nelaimes gadījumi, kuros gūtas vieglas traumas, savukārt izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē – 1,6 nelaimes gadījumi. Visbiežāk nodarbinātie šajā nozarē gūst traumas applaucējoties, sagriežoties ar asiem priekšmetiem, aizķeroties, paslīdot u.c. Tās ir traumas, kas prasa ilgstošu ārstēšanos un nereti atstāj paliekošas sekas, tāpēc VDI aicina darbiniekus vērsties pie darba devēja tiklīdz radušies kādi iebildumi vai ieteikumi.

2016. gadā 36% no VDI veiktajiem nereģistrētās nodarbinātības apsekojumiem HORECA nozarē tika konstatētas nereģistrēti nodarbinātas personas, kas ir otrais augstākais rādītājs uzreiz pēc lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības nozares. Arī pēc konstatētā nereģistrēti nodarbināto personu skaita uz 1000 konkrētajā nozarē nodarbinātajiem HORECA kopā ar lauksaimniecību, mežsaimniecību, zivsaimniecību, būvniecību un citiem pakalpojumiem pieder pie augsta riska nozarēm attiecībā uz nereģistrēto nodarbinātību.

No visiem HORECA nozarē konstatētajiem pārkāpumiem piektā daļa ir saistīti ar darba vides risku novērtēšanu. Lai noteiktu veicamos darba aizsardzības pasākumus, kā arī sagatavotu nepieciešamo dokumentāciju, darba devēji aicināti izmantot bezmaksas interaktīvu rīku “OiRA” (Online Interactive Risk Assessment). Plašāka informācija pieejama VDI mājaslapā www.vdi.gov.lv, sadaļā “OiRA”.

Lasi vēl