EK pieņem romu tautības iedzīvotāju atbalsta plānu nākamajiem desmit gadiem

3 komentāri
EK pieņem romu tautības iedzīvotāju atbalsta plānu nākamajiem desmit gadiem
ĢIRTS OZOLIŅŠ, F64

Eiropas Komisija (EK) šodien pieņēma jaunu desmit gadu plānu, tostarp priekšlikumu Padomes ieteikumam, lai atbalstītu romus Eiropas Savienībā (ES), aģentūru LETA informēja Komisijas pārstāvniecības Latvijā pārstāve Kristīne Liepiņa.

Liepiņa pavēstīja, ka galvenā uzmanība ir pievērsta septiņām prioritārām jomām: līdztiesība, iekļaušana, līdzdalība, izglītība, nodarbinātība, veselības aprūpe un mājokļi. Katrā jomā EK ir izvirzījusi jaunus mērķus un sniegusi ieteikumus dalībvalstīm to sasniegšanai, un abi šie elementi būs svarīgi instrumenti, lai uzraudzītu progresu un nodrošinātu, ka ES gūst labākus rezultātus, sniedzot būtisku atbalstu, kas joprojām ir vajadzīgs daudziem ES dzīvojošajiem romiem.

Lai gan galīgais mērķis ir panākt pilnīgu līdztiesību, EK ir ierosinājusi minimālos mērķus 2030.gadam, pamatojoties uz panākumiem, kas gūti iepriekšējā satvarā. Tie ir, vismaz uz pusi samazināt to romu īpatsvaru, kuri ir saskārušies ar diskrimināciju, divkāršot to romu īpatsvaru, kuri ziņo par pieredzētiem diskriminācijas gadījumiem, vismaz uz pusi samazināt nabadzības plaisu starp romiem un pārējiem iedzīvotājiem, vismaz uz pusi samazināt atšķirību attiecībā uz dalību agrīnajā pirmsskolas izglītībā.

Tāpat dalībvalstīs, kurās ir ievērojams romu iedzīvotāju skaits, vismaz uz pusi būs jāsamazina to romu bērnu īpatsvars, kuri apmeklē segregētas pamatskolas, vismaz uz pusi vajadzēs samazināt nodarbinātības līmeņa atšķirības un dzimumu nodarbinātības atšķirības, vismaz uz pusi samazināt paredzamā mūža ilguma atšķirību, vismaz par vienu trešdaļu samazināt atšķirību attiecībā uz sliktiem sadzīves apstākļiem un jānodrošina, ka vismaz 95% romu ir piekļuve ūdensvada ūdenim.

EK akcentēja, lai sasniegtu šos mērķus, ir ļoti svarīgi, lai dalībvalstis ieviestu pareizo politiku. EK sniedz norādījumus dalībvalstīm un ir sagatavojusi sarakstu ar pasākumiem, kas dalībvalstīm jāveic, lai paātrinātu progresu virzībā uz romu līdztiesību, iekļaušanu un līdzdalību.

Norādījumi un pasākumi ietver gan no diskriminācijas cietušajiem romiem paredzētu atbalsta sistēmu izstrādi, gan izpratnes veicināšanas kampaņas skolās, finanšpratības veicināšanu, romu pieņemšanas darbā publiskās iestādēs sekmēšanu un uzlabotu piekļuvi kvalitatīvām medicīniskām pārbaudēm, veselības skrīningam un ģimenes plānošanai romu sievietēm.

Plānots, ka EK aicina dalībvalstis līdz 2021.gada septembrim iesniegt valsts stratēģijas un reizi divos gados ziņot par to īstenošanu. EK uzraudzīs 2030.gada mērķu īstenošanā panākto progresu, pamatojoties uz Eiropas Pamattiesību aģentūras veikto aptauju rezultātiem un pilsoniskās sabiedrības ieguldījumu. Tiks arī veikts padziļināts vidusposma novērtējums par jauno desmit gadu plānu kopumā.

Lai gan ES ir panākti daži uzlabojumi – galvenokārt izglītības jomā – , Eiropai vēl ir daudz darāmā, lai romiem nodrošinātu patiesu līdztiesību. Joprojām pastāv marginalizācija, un daudzi romi ikdienas dzīvē joprojām saskaras ar nesamērīgu diskrimināciju, antičigānismu un sociālekonomisko atstumtību, norādīja EK.

Jaunais ES stratēģiskais satvars romu jautājumos ir pirmais tiešais ieguldījums ES Rīcības plāna pret rasismu 2020.-2025.gadam īstenošanā un daļa no pasākumiem, lai īstenotu Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas apņemšanos veidot Līdztiesības savienību.

Jaunais ES romu līdztiesības, iekļaušanas un līdzdalības stratēģiskais satvars balstās uz ES programmu attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām līdz 2020.gadam. Tas ir saistīts ar EK darbu citās jomās, tostarp nesen pieņemto ES Rīcības plānu pret rasismu 2020.-2025.gadam, Cietušo tiesību stratēģiju un Dzimumu līdztiesības stratēģiju.

Daudzas no politikas jomām, kas saistītas ar romu līdztiesības, iekļaušanas un līdzdalības uzlabošanu, galvenokārt ir valstu kompetencē. Tomēr ES ir svarīga loma politikas norādījumu sniegšanā, dalībvalstu darbību koordinēšanā, īstenošanas un progresa uzraudzībā, atbalsta sniegšanā ar ES fondu starpniecību un dalībvalstu vidū īstenotas labas prakses apmaiņas veicināšanā, norādīja EK.