No Brīvdabas muzeja direktores amata atbrīvo Ilzi Millersoni

Pievienot komentāru
No Brīvdabas muzeja direktores amata atbrīvo Ilzi Millersoni
EDIJS PĀLENS, LETA

Kultūras ministrija ir pārtraukusi darba tiesiskās attiecības ar Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja direktori Ilzi Millersoni, jo viņas darbībā saskata likumu neievērošanu, aģentūru LETA informēja Kultūras ministrijas (KM) Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale.

Pēc dienesta pārbaudes veikšanas Brīvdabas muzejā un Latvijas Muzeju padomes iepazīstināšanas ar dienesta pārbaudes komisijas izdarītajiem slēdzieniem Kultūras ministrijā izdots rīkojums, ar kuru Millersonei uzteikts darba līgums.

Pēc Kokales sacītā, dienesta pārbaudes komisija vairākkārt veikusi pārbaudes muzejā un lūdza muzeja direktori sniegt papildinošu un paskaidrojošu informāciju. Dienesta pārbaudes komisija konstatējusi, ka Millersone neesot nodrošinājusi Brīvdabas muzeja administratīvā darba tiesiskumu, izveidojusi efektīvu iestādes iekšējās kontroles sistēmu, lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību ievērošanu, un neesot uzraudzījusi, lai muzeja darbinieki to ievēro, savukārt, uzzinot par pārkāpumiem, viņa neesot veikusi nekādas darbības, lai tās novērstu.

Pārkāpjot Publisko iepirkumu likuma prasības, Brīvdabas muzejā noslēgti gan līgumi par elektroenerģijas piegādi muzejam, gan apsardzes pakalpojumiem – par vienu un to pašu apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu muzejam vienlaikus noslēgti līgumi ar diviem pakalpojumu sniedzējiem.

Dienesta pārbaudē konstatēts, ka muzeja direktore Millersone neesot nodrošinājusi Brīvdabas muzeja darbinieku atalgojuma paaugstināšanu no 1.janvāra, lai arī valsts kultūras iestādēs strādājošo atalgojuma celšana, tostarp KM padotībā esošajos muzejos, ir viens no ministrijas 2020.gada prioritārajiem pasākumiem un atbilstošs finansējums līdz ar valsts budžeta dotāciju muzejam ticis novirzīts, skaidroja KM pārstāve.

Tāpat dienesta pārbaudes komisija konstatēja, ka nav sagatavots muzeja šī gada darba plāns, kā arī atskaite par Brīvdabas muzeja 2019.gada darba plāna izpildi, nav veikti muzeja pērn darba plānā paredzētie vēsturisko ēku jumtu atjaunošanas darbi un nav izstrādāts rīcības plāns eksponātēku jumtu kritiskā stāvokļa novēršanai.

Turklāt KM neesot tikusi informēta par vairāku eksponātēku jumtu stāvokli un nepieciešamo papildu finansējumu to atjaunošanai. Bezdarbība, vairāku gadu garumā netiekot sistemātiski plānotiem un veiktiem nepieciešamajiem jumtu klājumu nomaiņas darbiem, kā dēļ nepieciešams veikt niedru jumtu restaurāciju jau vairāk nekā 600 kvadrātmetru platībā.

Dienesta pārbaudē konstatēts, ka Millersone neesot nodrošinājusi optimālu muzeja darba finanšu uzskaiti, plānošanas un kontroles procesus, apdraudot Brīvdabas muzeja nolikumā noteikto funkciju un uzdevumu sekmīgu izpildi, uzsver KM.

KM pārmet, ka savā darbā muzeja direktore pārkāpusi Publisko iepirkumu likuma prasības, Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma, Arhīvu likuma prasības, kā arī nav pienācīgi veikusi Valsts pārvaldes iekārtas likumā valsts tiešās pārvaldes iestādes vadītājam noteiktos pienākumus.