Lietā par viena dzimuma pāra ģimenes juridisku atzīšanu AT vēršas ar pieteikumu ST

1 komentārs
Lietā par viena dzimuma pāra ģimenes juridisku atzīšanu AT vēršas ar pieteikumu ST
ĢIRTS OZOLIŅŠ, F64

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments vērsās Satversmes tiesā (ST) ar pieteikumu un līdz ar to apturēja tiesvedību lietā, kurā divas viena dzimuma personas vēlas panākt viņu ģimenes attiecību atzīšanu un reģistrāciju, aģentūru LETA informēja AT.

AT pieteikumā ir norādīts, ka ST jau ir atzinusi, ka Satversmes 110.panta pirmais teikums uzliek likumdevējam pienākumu nodrošināt viena dzimumam pāra ģimenes juridisko aizsardzību jeb noteikt ģimenes attiecību tiesisko regulējumu, un ar ģimenes attiecību tiesisko regulējumu ir saprotams ģimenes locekļu savstarpējo personisko un mantisko attiecību regulējums, kam ir jānodrošina arī personām iespēja juridiski nostiprināt savas ģimenes attiecības un tikt valsts atzītām par ģimeni.

Pienākums nodrošināt viena dzimuma pāra ģimenēm juridisko aizsardzību izriet arī no cilvēka cieņas principa, kas prasa atzīt visu cilvēku vienvērtību.

Lasi vēl – Satversmes tiesa pieņem vēl vienu viendzimuma pāriem labvēlīgu spriedumu

AT ieskatā viens no šā pienākuma elementiem ir tas, ka valstij ir jānodrošina viena dzimuma pāra ģimenes attiecību reģistrācija vienotā valsts reģistrā. Ņemot vērā Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 2.pantā noteikto civilstāvokļa akta definīciju, viena dzimuma pāra ģimenes juridiskā nostiprināšana pēc savas būtības ir civilstāvokļa akts, kas līdz ar to kā tāds ir reģistrējams.

Taču likumdevējs nav izpildījis šo pienākumu, jo nav paredzējis viena dzimuma pāra ģimenes tiesības tikt reģistrētai civilstāvokļa aktu reģistrā, un nav arī konstatējams, ka pastāvētu kāda tik būtiska konkurējoša sabiedrības interese, kas varētu būt pamats šādu attiecību juridiskas atzīšanas un aizsardzības nenodrošināšanai.

Ievērojot minēto, AT uzskata, ka Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 3.panta pirmā un trešā daļa, ciktāl tā neparedz tādu civilstāvokļa akta veidu, kas ļautu reģistrēt viena dzimuma pāra ģimenes attiecības, neatbilst Satversmes 1.pantam un 110.panta pirmajam teikumam.

Satversmes 1.pants noteic, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika, bet 110.panta pirmais teikums, ka valsts aizsargā un atbalsta laulību – savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības.

Kopumā tiesā sākotnēji tika ierosinātas piecas lietas. 2015.gada beigās tiesā nonāca kopumā pieci pieteikumi, kuros prasības priekšmets bija lūgums uzlikt par pienākumu Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļai reģistrēt laulību starp viendzimuma personām. Tiesa lēma vienu pieteikumu pieņemt un ierosināja lietu, tomēr četrus pieteikumus tiesa nepieņēma, kā rezultātā blakus sūdzības nonāca AT. Vēlāk prasījumu priekšmeti tika mainīti, un pašlaik runa ir par ģimenes attiecību reģistrēšanu.

Administratīvā apgabaltiesa 2017.gadā, izskatot lietu apelācijas kārtībā, pieteikumu noraidīja. Apgabaltiesa, pievienojoties rajona tiesas motīviem, atzina, ka viena dzimuma personu attiecību reģistrācija ir tiesībpolitisks jautājums, kas ir likumdevēja izšķiršanās. Tā kā Latvijā viena dzimuma personām nav paredzēta iespēja savas attiecības reģistrēt kā laulību, ne arī kā kāda cita veida partnerattiecības, pieteicēju kopdzīves un attiecību faktisko apstākļu izvērtējumam nav nozīmes.

Likumdevējs nav paredzējis normatīvajos aktos nedz dažādu dzimumu pāru faktiskās kopdzīves, nedz arī viena dzimuma pāru faktiskās kopdzīves tiesību aizsardzību. Līdz ar to nav konstatējama pieteicēju kā viena dzimuma pāra diskriminācija tiesībās uz ģimenes dzīvi, jo arī dažādu dzimumu pāru faktiska kopdzīve Latvijā nav aizsargāta ar likumu.

1 komentārs