FKTK piemēro 1,556 miljonu eiro sodu “Baltic International Bank”

0 Komentāru
FKTK piemēro 1,556 miljonu eiro sodu “Baltic International Bank”
BALTIC INTERNATIONAL BANK / FACEBOOK

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome pieņēmusi lēmumu piemērot soda naudu AS “Baltic International Bank” 1 556 046 eiro apmērā par trūkumiem bankas iekšējās kontroles sistēmā, apstiprina FKTK.

Bankai noteikti vairāki tiesiskie pienākumi, tostarp noteiktajā termiņā ir jāiesniedz FKTK izvērtēšanai pasākumu plāns konstatēto pārkāpumu un trūkumu novēršanai, kā arī jāveic iekšējās kontroles sistēmas neatkarīgs izvērtējums.

FKTK 2018. gadā bankā veica klātienes pārbaudi, kā arī pēc tam klātienes mērķa pārbaudi, kuru laikā FKTK konstatēja, ka bankas iekšējās kontroles sistēmas pilnībā neatbilst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) normatīvo aktu prasībām. Banka nebija izveidojusi tādu savas darbības riskiem atbilstošu iekšējās kontroles sistēmu NILLTPFN jomā, kas nodrošinātu efektīvu normatīvo aktu prasību ievērošanu. Piemēram, banka vairākos gadījumos nebija veikusi pietiekamas darbības, lai pārliecinātos, vai norādītais patiesais labuma guvējs ir klienta patiesais labuma guvējs.

Vairākos gadījumos banka nebija ieguvusi dokumentus un veikusi pietiekamas darbības, lai pārliecinātos par klientu kontos esošo finanšu līdzekļu izcelsmi un dokumentējusi secinājumus. Tāpat FKTK konstatēja, ka banka nav nodrošinājusi klientu padziļinātās izpētes veikšanu un rezultātu dokumentēšanu atbilstošā apjomā un kvalitātē. Vairākos gadījumos banka nebija savlaicīgi lēmusi par darījumu attiecību ar klientu izbeigšanu.

FKTK skatījumā, banka arī nav pievērsusi pietiekamu un īpašu uzmanību klientu veiktajiem netipiski lieliem, sarežģītiem, savstarpēji saistītiem darījumiem, kuriem šķietami nav ekonomiska vai nepārprotami tiesiska mērķa, tostarp savlaicīgi nav ieguvusi klientu saimniecisko darbību pamatojošus dokumentus.

Ņemot vērā minēto, FKTK secināja, ka “Baltic International Bank” nav nodrošinājusi efektīvu iekšējās kontroles sistēmas darbību NILLTPFN jomā tā, lai tā savā darbībā ievērotu NILLTPFN normatīvo aktu prasības. Vienlaikus FKTK ņem vērā bankas līdz šim paveikto FKTK konstatēto trūkumu novēršanā.

Saskaņā ar FKTK lēmumu “Baltic International Bank” noteiktā termiņā FKTK ir jāiesniedz pasākumu plāns noteikto tiesisko pienākumu veikšanai un konstatēto pārkāpumu un trūkumu novēršanai un jāveic plānā paredzētie pasākumi, lai banka turpmāk nepieļautu līdzīga rakstura pārkāpumus iekšējās kontroles sistēmā NILLTPFN riska pārvaldības jomā. Turklāt, piesaistot zvērinātu revidentu vai zvērinātu revidentu komercsabiedrību, jāveic neatkarīgs izvērtējumus par bankas iekšējās kontroles sistēmas atbilstību un efektivitāti.

Bankai noteiktais soda naudas apmērs ir 90% no maksimālā likumā norādītā apmēra – 10% no “Baltic International Bank” kopējā gada apgrozījuma. Bankai noteiktā soda nauda viena mēneša laikā no šā administratīvā akta spēkā stāšanās dienas jāiemaksā valsts budžetā.

FKTK 2016. gadā jau piemērojusi “Baltic International Bank” sankciju par NILLTPFN normatīvo aktu prasību pārkāpumiem.

“Baltic International Bank” uzskata FKTK sodu par nesamērīgu un plāno to pārsūdzēt

Banka “Baltic International Bank” uzskata Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) piemēroto sodu par nesamērīgu un plāno to pārsūdzēt, aģentūru LETA informēja bankā.

“Baltic International Bank” norāda, ka banka pastāvīgi ar FKTK kopā strādā pie Iekšējas kontroles sistēmas stiprināšanas, ņemot vērā pasaulē nepārtraukti mainīgo prasību pieaugumu banku uzraudzībā. Mērķis ir panākt, lai tiktu precīzi un viennozīmīgi noteiktas prasības pret banku, tās tiesības un pienākumi un netiktu pieļauta to interpretācija. Jau 2016. gadā banka mainījusi savu darbības modeli un aktīvi ieviešot jauno biznesa stratēģiju ar mērķi kļūt par investīciju banku Baltijas reģionā.

Tāpēc “Baltic International Bank” uzskata par nesamērīgu FKTK uzlikto administratīvo sodu un pārmetumus par trūkumiem iekšējās kontroles sistēmās laika periodā no 2014. gada. FKTK pārbaudi bankā uzsāka pirms diviem gadiem – 2018. gada sākumā. Tā aptvēra laika periodu no 2014. gada, kad klientu un darījumu kontroli noteica no šodienas kardināli atšķirīga normatīvo aktu bāze. Banka uzskata, ka gandrīz divu gadu laikā tās argumenti netika uzklausīti pēc būtības.

“Baltic International Bank” uzskata, ka banka ir daudz darījusi iekšējās kontroles sistēmas stiprināšanā un sagaida taisnīgu regulatora lēmumu, lai nepieļautu to, ka ar šodienas mērauklu tiek vērtēta gadiem sena uzraudzība un kontrole, kaut toreiz bija spēkā kardināli atšķirīgs banku darbības regulējums.

“Baltic International Bank” norāda, ka banka pilda likumu, ievēro FKTK izstrādātos banku darbību reglamentējošos dokumentus un prasības. Sekojot likumu un normatīvo aktu izmaiņām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) jomā 2016.gadā, banka esot veikusi visas noteiktās pārbaudes, klientu kontroli, slēgusi neatbilstošu klientu kontus.

Tāpat “Baltic International Bank” uzsver, ka banka atbilstoši jaunajām prasībām ir aktualizējusi un turpina pilnveidot virkni procesu – banka aktīvi papildina iekšējās kontroles un uzraudzības sistēmas, ieviešot pasaulē plaši pazīstamas un finanšu sektorā pārbaudītas IT sistēmas, iegulda darbinieku profesionalitātes un kvalifikācijas celšanā, tāpat banka mērķtiecīgi modernizējot un automatizējot virkni procedūru.

Ik gadu “Baltic International Bank” iegulda tuvu vienam miljonam eiro, lai stiprinātu bankas darbību NILLTPFN jomā un nepārtraukti adaptētos mainīgajiem nozares izaicinājumiem un normatīvajam regulējumam, pauž bankas pārstāvji.

“Baltic International Bank” uzsver, ka tā ir vienīgā privātbanka Latvijā, kas piesaistīja starptautiski atzītu naudas atmazgāšanas novēršanas jomas reitingu aģentūru no ASV “Sigma Ratings”, kura 2019.gada janvārī novērtēja bankas IKS ar reitingu “BBB+”, novietojot to starp nozares līderiem un apliecinot IKS atbilstību bankas izvēlētajam modelim un klientu portfelim. Banka jau pašlaik sadarbojoties ar starptautiskām auditoru kompānijām, kuras pārstāv lielo četrinieku, lai proaktīvi stiprinātu iekšējās kontroles sistēmu.

Tāpat “Baltic International Bank” uzsver, ka FKTK pieņemtais lēmums nekādi neietekmēs bankas klientus un bankas ikdienas darbu.

“Baltic International Bank” šogad deviņos mēnešos strādāja ar peļņu 184 000 eiro apmērā pretstatā zaudējumiem pērn attiecīgajā periodā, liecina bankas publiskotā informācija. Savukārt bankas grupas peļņa šogad deviņos mēnešos bija 76 000 eiro pretstatā zaudējumiem gadu iepriekš.

Bankas aktīvi 2018. gada 30. septembrī bija 293,242 miljonu eiro apmērā, kas ir par 2,7% jeb 7,628 miljoniem eiro vairāk nekā 2018. gada beigās, kad “Baltic International Bank” aktīvi bija 285,614 miljoni eiro.

Bankas lielākie īpašnieki ir Valērijs Belokoņs (69,9%) un Vilorijs Belokoņs (30,05%). Pēc aktīvu apmēra “Baltic International Bank” 2019. gada jūnija beigās bija desmitā lielākā banka Latvijā.

0 Komentāru