Mēs izmantojam cookies. Tie mums palīdz Tevi atcerēties!
Es saprotu
Kas ir cookies?
TV

Otrdiena, 18. maijs

Inese, Inesis, Ēriks

Iet uz sadaļu:
Seko mums:

TV raidījumi un projekti

Tīmekļa vietnes skaties.lv lietošanas noteikumi

1. Vispārīgi noteikumi

 1. SIA ”All Media Latvia” ir tīmekļa vietnes skaties.lv uzturētājs un veidotājs, kā arī domēna vārda skaties.lv lietotājs.
 2. Tīmekļa vietnes lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura apmeklē skaties.lv, izmanto skaties.lv sniegtos pakalpojumus, kā arī ievieto vietnē jebkādu savu saturu.
 3. Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi ir saistoši visiem lietotājiem. Ja lietotājs apmeklē šo tīmekļa vietni, tiek pieņemts, ka viņš šiem noteikumiem ir piekritis.
 4. skaties.lv redakcija var jebkurā laikā mainīt šos noteikumus, un izmaiņas stājas spēkā brīdī, kad tās ir publiskotas skaties.lv tīmekļa vietnē.
 5. SIA ”All Media Latvia” nav atbildīga par tehniska rakstura traucējumiem skaties.lv darbībā vai jebkādām materiālu izmaiņām citas personas nelikumīgas piekļūšanas rezultātā. SIA ”All Media Latvia” neatbild par jebkāda veida zaudējumiem, kas lietotājam varētu rasties saistībā ar tīmekļa vietnes skaties.lv lietošanu.
 6. SIA ”All Media Latvia” ir tiesīga bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai liegt lietotājam pieeju tīmekļa vietnei, kā arī dzēst vai izņemt jebkuru informāciju.

2. Autortiesības

 1. Šajā tīmekļa vietnē ievietotie darbi, sižeti, materiāli un to saturs ir SIA ”All Media Latvia” intelektuālais īpašums, ja vien pie konkrētā materiāla nav norādīts citādi.
 2. Publicētā informācija ir to autoru viedoklis, nevis skaties.lv redakcijas viedoklis, ja vien tas nav īpaši norādīts. skaties.lv redakcija neatbild par sniegtās informācijas patiesumu un autoru viedokļiem, kā arī iespējamām trešo personu aizskartajām tiesībām.
 3. skaties.lv ievietoto saturu nedrīkst lejupielādēt, kopēt, rediģēt, arhivēt, tulkot vai citādi pārveidot bez iepriekšējas SIA ”All Media Latvia” atļaujas.
 4. Jebkāda materiālu tālāka pilnīga vai daļēja izmantošana ir atļauta tikai ar SIA ”All Media Latvia” iepriekšēju rakstisku atļauju. Lai pieprasītu šādu atļauju, lūdzu, rakstiet uz elektroniskā pasta adresi [email protected]
 5. Citējot vai citādi izmantojot skaties.lv ievietoto materiālu fragmentus Autortiesību likumā atļautajos gadījumos, jānorāda pilna atsauce uz tīmekļa vietni skaties.lv, norādot arī materiāla autoru un ievietošanas datumu.

3. Komentēšanas noteikumi

 1. skaties.lv redakcija neatbild par materiāliem pievienoto lietotāju komentāru saturu.
 2. Redakcijai ir tiesības pārtraukt iespēju komentēt, dzēst komentārus un ziņot tiesību aizsardzības iestādēm par komentāriem, kas pārkāpj šos noteikumus un piemērojamos tiesību aktus.
 3. Pievienojot skaties.lv ievietotajiem materiāliem savu komentāru, Jūs bez atlīdzības un neatsaucami nododat SIA ”All Media Latvia” visas autora mantiskās tiesības uz šīs informācijas izmantošanu, publicēšanu, izplatīšanu.
 4. Pievienojot komentārus, Jums jāievēro šādas vadlīnijas”
  – Nelietot rupjības un necenzētu leksiku;
  – Izteikties pieklājīgi un ievērojot vispārpieņemtas morāles normas;
  – Neveicināt diskrimināciju uz jebkāda pamata, neaicināt uz etnisko vai rasu naidu, neaizskart citu personu godu un cieņu, neievietot draudošu, apmelojošu, pornogrāfisku, zaimojošu informāciju, neatklāt citu personu sensitīvus datus vai identitāti;
  – Neveikt politisko aģitāciju un nepublicēt komerciāla rakstura informāciju;
  – Neievietot datus, kas var saturēt datorvīrusus vai veicināt tehniskas problēmas.

4. Personas datu apstrādes noteikumi

4.1. Personas datu pārzinis

 1. Sniedzot savu piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai no skaties.lv, un/vai piedaloties SIA All Media Latvia konkursos un/vai aktivitātēs, Jūsu datu pārzinis ir SIA All Media Latvia, Reģ. Nr. 40103065880, Dzelzavas iela 120G, Rīga, LV-1021 (turpmāk – SIA All Media Latvia un/vai Pārzinis).

4.2. Personas datu apstrādes noteikumi komerciālu paziņojumu saņemšanai

 1. Datu apstrādes nolūks – SIA All Media Latvia izmantos Jūsu datus – vārdu, uzvārdu, e-pastu un tālruņa numuru informatīvu paziņojumu nosūtīšanai par SIA All Media Latvia (televīzijas programmu un skaties.lv) jaunumiem un aktualitātēm un statistikas uzskaitei.
 2. Sniedzot piekrišanu paziņojumu nosūtīšanai, Jūs piekrītat, ka SIA All Media Latvia izmantos Jūsu kontaktinformāciju saziņai, izmantojot e-pastu un tālruni.
 3. Piekrišana attiecas uz personām, kas var patstāvīgi darboties. Ja informāciju par jaunumiem vai piedāvājumiem vēlas saņemt persona, kas ir jaunāka par normatīvajos aktos noteikto vecuma robežu, kas dod tiesības patstāvīgi darboties, lūdzam ar mums sazināties šādas personas vecākus vai aizbildņus.
 4. Jūsu dati tiks apstrādāti divus gadus no piekrišanas saņemšanas.

4.3. Personu datu apstrādes noteikumi aktivitātēm un konkursiem

 1. Datu apstrādes nolūks – atspoguļot SIA All Media Latvia organizētos pasākumus masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, lai nodrošinātu SIA All Media Latvia veidoto produktu, zīmola un datu subjekta atpazīstamību,
 2. SIA All Media Latvia uzglabās anketas datus (informācija par datu apjomu, tiek sniegta pie katra konkursa/aktivitātes noteikumiem) vienu mēnesi pēc norādītās aktivitātes vai konkursa termiņa beigām, pēc kā dati tiks dzēsti.
 3. Konkursos un aktivitātēs, kuros Jūs iesniedzat video, foto un/vai citus audiovizuālos materiālus, SIA All Media Latvia uzfilmētos un samontētos video materiālus, kā arī skaņas ierakstus , glabās iegūto informāciju līdz tās tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim, tas ir, veidojot zīmola atpazīstamību, vēsturisko arhīvu, attiecīgā informācija tiks glabāta patstāvīgi, ja vien nebūs šajos un/vai konkursu/aktivitāšu noteikumos minētie priekšnoteikumi tās dzēšanai vai līdz brīdim, kad SIA All Media Latvia atzīs, ka attiecīgā informācija nav izmantojama mērķa sasniegšanai.

4.4. Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1.punkta a) un f) apakšpunktu, t.i.

 1. Pārzinis ir tiesīgs apstrādāt personas datus, ja Datu subjekts pats ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem. Personas piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, tādējādi atļaujot Pārzinim apstrādāt personas datus noteikumos noteiktajiem mērķiem. Personas piekrišana ir saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (piemēram, pirms pasākuma un šajos noteikumos personai tiek sniegta informācija par to, ka tiks veikta personas datu apstrāde un persona apmeklējot pasākumu, sniedzot intervijas, apzināti fotografējoties un filmējoties piekrīt, ka tās personas dati tiks izmantoti šajos noteikumos norādīto mērķu sasniegšanai).
 2. Personai ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot šajos noteikumos norādīto kontaktinformāciju. Piekrišanas atsaukums neietekmē tādas datu apstrādes likumību, kuras veiktas tajā laikā, kad personas piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem, piemēram, pamatojoties uz Pārziņa un trešo personu leģitīmajām interesēm.
 3. Pārzinim ir leģitīma interese atspoguļot tā organizētos pasākumus vai pasākumus, kuros tas ņem dalību, masu informācijas līdzekļos un sociālajos tīklos, tādejādi nodrošinot tā zīmolu vai zīmolu, atpazīstamību un vēsturiskā arhīva materiāla nodrošināšanu. Pārzinis, lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, neliedz jebkuram no datu subjektiem jebkurā laikā sazināties ar Pārzini, izmantojot norādīto informāciju, lai tas varētu iebilst pret datu apstrādi.

4.5. Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas:

 1. Pārzinis un tā pilnvarotās personas, datu subjekts par sevi, tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

4.6. Personu datus nav paredzēts nosūtīt uz trešajām valstīm.

4.7. Datu subjekta (Jums) ir tiesības:

 1. lūgt piekļuvi saviem datiem, labot savus datus, ja tie ir neprecīzi, kā arī tos dzēst, ja datu apstrādei nepastāv cits tiesisks pamats.
  vērsties pie SIA All Media Latvia, iesniedzot iesniegumu ar elektronisko parakstu rakstot uz e-pastu [email protected] vai nosūtot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noformētu iesniegumu uz SIA All
 2. Media Latvia juridisko adresi, lai saņemtu informāciju par savu datu apstrādi un izmantotu savas tiesības.
 3. Iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 4. Atbildes uz iesniegumiem tiks nosūtītas pa pastu uz Jūsu deklarēto dzīvesvietas adresi, un/vai uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu, ja atbildi vēlēsies saņemt elektroniski.

4.8. Datu subjektam (Jums) ir pienākums:

 1. saprātīgā laika periodā sniegt informāciju SIA All Media Latvia par izmaiņām sniegtajos datos, nodrošinot patiesu un aktuālu informāciju;
 2. nepieciešamības gadījumā sniegt papildu informāciju. Saziņas un sadarbības ietvaros SIA All Media Latvia var lūgt sniegt papildu informāciju, lai pārliecinātos, ka saziņa vai sadarbība notiek ar noteiktu fizisku personu. Tas nepieciešams konkrētās personas un citu personu datu aizsardzībai, lai būtu skaidrs, ka tieši šī persona ir datu subjekts un, ka saziņas un/vai sadarbības ietvaros izpaustā informācija par šo personu tiek izpausta tikai šai konkrētai personai, neaizskarot citu personu tiesības.
 3. Ja Jūs nebūsiet sniegusi papildu informāciju un/vai būs šaubas par pieprasītāja identitāti, tad personas datu aizsardzības nolūkos SIA All Media Latvia var atlikt pieprasījuma izskatīšanu līdz brīdim, kad būsim pārliecināti par to, ka tieši šī persona pieprasījusi minētās ziņas;
 4. jau pirms sadarbības uzsākšanas, komerciālu paziņojumu saņemšanas, dalības konkursos un aktivitātēs, iepazīties ar šiem Noteikumiem, kā arī iepazīstināt ar to ikvienu personu, kas saistīta ar šo datu subjektu un kuru intereses tādējādi var tikt skartas šīs personas datu apstrādes procesos.

VIDEO SATURA IZVIETOŠANAS NOTEIKUMI PORTĀLĀ SKATIES.LV un tv3play.lv

Noteikumi nosaka kārtību un kritērijus video materiāla izvietošanai SIA ”All Media Latvia” (Reģ. Nr. 40103065880) digitālajos medijos skaties.lv un tv3play.lv. Noteikumi ir saistoši visiem, kuri vēlas ievietot savu video materiālu (tekstā arī Saturs) portālos skaties.lv un/vai tv3play.lv. Noteikumi ietver vispārējos noteikumus un pamatprincipus Satura ievietošanai, uzturēšanai un izmantošanai.

Satura autors šo noteikumu izpratnē ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura vēlas ievietot video materiālu skaties.lv un/vai tv3play.lv. Video materiālu ir tiesīga sniegt tikai tāda persona, kura sasniegusi likumā noteikto vecumu vai pārstāvību nodrošina likumiskais pārstāvis, lai noslēgtu darījumus un kurai nav ierobežojumu pakalpojuma sniegšanai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1. Saturs šo noteikumu izpratnē ir personas veidotā materiāla teksts, fotogrāfija, skaņa, mūzika, video, audiovizuālās kombinācijas, programmatūras, skripti, grafika, interaktīvās iespējas un citi materiāli un/vai to kombinācijas. Kārtība video materiāla iesniegšanai:

 1. Satura autoram ir iespēja nosūtīt materiālus portāla redakcijai uz portālā norādīto elektroniskā pasta adresi;
 2. Video materiāls un Noteikumos noteiktā informācija (piemēram, Noteikumu 3. punkts) jāpiegādā caur failu apmaiņas serveriem uz e-pasta adresi: [email protected];
 3. Portāla redakcija pēc saviem ieskatiem un sabiedrību interesējošu aktualitāšu ietvarā izvērtē Satura tēmas atbilstību;
 4. Portāla redakcija ar izvēlētajiem Satura autoriem sazināsies personiski par turpmākiem sadarbības nosacījumiem. Noteikumi neparedz noteiktus termiņus iesniegto Saturu izvērtēšanai.

2. Kritēriji video materiāla ievietošanai

 1. Nosūtot materiālu, Satura autors vienlaikus izsniedz un piešķir SIA ”All Media Latvia” pasaules mēroga, vienkāršu, bezatlīdzības licenci, ar tiesībām to nodot tālāk (ar tiesībām nodot apakšlicencē), kas dod tiesības lietot, pavairot, izplatīt, radīt atvasinātos darbus, izrādīt un atskaņot Saturu vai citādā saistībā ar SIA ”All Media Latvia” komercdarbību, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar visa Satura vai tā daļas (vai tā atvasināto darbu) noieta veicināšanu vai tālāk izplatīšanu jebkādā mediju formātā un ar jebkādu SIA ”All Media Latvia” mediju kanālu starpniecību.
  Satura autora video materiāls var tikt ”embadēts” citās SIA ”All Media Latvia” sadarbības partnera portālos.
 2. Satura autors apliecina un garantē, ka
  1. Satura izmantošanā nav nesankcionēti izmantotas vai citādi aizskartas trešo personu tiesības;
  2. Satura autoram ir (un būs, kamēr vien būs spēkā noslēgtais līgums un video ir izvietots SIA ”All Media Latvia” digitālajās platformās) visas nepieciešamās licences, tiesības, piekrišanas un atļaujas, kas ir nepieciešamas, lai SIA ”All Media Latvia” varētu lietot Saturu;
  3. Video materiāls atbilst šādiem kritērijiem:
   Video materiāls nesatur:

   • – pornogrāfiska satura materiālus un/vai izteikti seksuāla rakstura materiālus;
   • – aicinājumus veikt darbības, kas var radīt traumas, nodarīt kaitējumu citiem;
   • – saturu, kurā tiek veicināta vai attaisnota vardarbība pret personām vai kādu grupu tās rases vai etniskās izcelsmes, reliģiskās piederības, invaliditātes, dzimuma, vecuma, tautības, veterāna statusa vai seksuālās orientācijas/dzimuma identitātes dēļ vai kura galvenais nolūks ir kūdīšana uz naidu, pamatojoties uz šīm pamata pazīmēm;
   • – vardarbīgu saturu vai saturu ar asiņainiem skatiem;
   • – krasi aizvainojošus komentārus/viedokļus;
   • – maldinošus faktus, aprakstus, atzīmes, nosaukumus vai sīktēlus;
   • – saturu, kura autortiesības pieder kādai citai personai (piemēram, mūzikas ierakstus, ar autortiesībām aizsargātu programmu fragmentus vai citu lietotāju veidotus videoklipus), ja vien jums nav nepieciešamo pilnvaru;
   • – izteikti seksuālu valodu vai rupjības;
   • – nolūku pārdot noteiktas nelikumīgas un reglamentētas preces un pakalpojumus (Alkohols, Bankas kontu paroles, zagtas kredītkartes vai cita finanšu informācija, Viltoti dokumenti vai valūta, Narkotiskās vielas, Sprāgstvielas, Orgāni, Apdraudētās sugas, Šaujamieroči un noteikti šaujamieroču piederumi, Nikotīna produkti, Tiešsaistes azartspēļu kazino, Bezrecepšu medikamenti, Seksa vai eskorta pakalpojumi, Nelicencēti medicīnas pakalpojumi, Cilvēku kontrabanda);
   • – trešo personu autortiesību materiālus vai materiālus, uz kuriem trešo personu ar likumu aizsargātās tiesības (ieskaitot privātuma tiesības vai publicitātes tiesības, ja vien autoram nav oficiālas licences vai atļaujas no īpašnieka vai cita veida tiesības ievietot šo konkrēto materiālu vai tā daļu);
   • – SIA ”All Media Latvia” preču zīmes vai atsauces uz SIA ”All Media Latvia” žurnālistu viedokļiem vai darbus.
  4. SIA ”All Media Latvia” darbu parodijas pieļaujamas tikai ar SIA ”All Media Latvia” rakstveida saskaņošanu.
  5. Redakcijas interpretācijā nepārkāpj ētikas, humānisma, morāles, tikumības vai pieklājības normas.
  6. Satura veidotājs neatbalsta un neveicina tādas personas piedalīšanos Saturā, kurai ir vai varētu būt nolūks maldināt sabiedrību.

3. Tehniskās prasības video failu piegādei

 1. Veicot video materiālu piegādi, ir jāpiegādā šādi faili:
  1. Video fails – formātā, kādā tas tiek veidots un izvietots ”youtube”. Vēlams, piemēram, ”bez packshoot”: ja Tev patīk, spied ”like”, seko kontam utt.
  2. JPEG bilde/video raksturojošs attēls – 1 bilde ar raksturīgāko epizodes ainu. Bildes izmērs – atbilstošs video izšķirtspējai.
  3. Ja video materiāla ir izmantots Saturs no citiem avotiem, tad jāpievieno dokuments/fails ar izmantoto avotu uzskaitījumu.

4. Atbildība

 1. Satura autors atbild par:
  • a. iesūtītā materiāla tiesisku iegūšanu un izmantošanu;
  • b. sekām, kuras rodas šāda Satura publiskošanas, nosūtīšanas vai citādas izmantošanas rezultātā pret trešajām personām.
 2. Par jebkuru šo Noteikumu pārkāpumu, SIA ”All Media Latvia” ir tiesības vienīgi pēc saviem ieskatiem (bet tam nav pienākuma) izlemt, vai Saturs atbilst šajos Noteikumos noteiktajām Satura prasībām un kritērijiem, un dzēst šādu Saturu bez iepriekšēja brīdinājuma.
 3. SIA ”All Media Latvia” neapstiprina nekādu Saturu vai viedokli, ieteikumus vai padomus, kas ir ietverts Saturā, un ABM nepārprotami atsakās no jebkādas un visas atbildības saistībā ar Saturu.

5. Noteikumu izmaiņas

SIA ”All Media Latvia” patur tiesības veikt Noteikumos izmaiņas. Satura autors regulāri apņemas pārbaudīt, vai nav veiktas izmaiņas. Noteikumu Grozījumi tiks ievietoti portālā ar atzīmētu aktuālo redakciju. Gadījumā, ja Satura autors nepiekrīt grozījumiem, Satura autors pārtrauc to lietošanu.

Lejupielādēt portāla video ievietošanas noteikumus.

Saziņai ar skaties.lv redakciju lūdzu izmantojiet sadaļu Kontakti.