Uztrauksies – sabojāsi veselību. Kā lai saglabā iekšēju mieru?

0 Komentāru
Uztrauksies – sabojāsi veselību. Kā lai saglabā iekšēju mieru?

Mūs no visām pusēm māca — ne­uztraucies, tas kaitē veselībai! Vieg­li pateikt, bet kā to ikdienā izdarīt? Tiešām, neuztraukties ir jāmācās. Lūk, daži padomi, kā to varētu darīt. Pa­mē­ģiniet, varbūt iz­do­das…

Necentieties palikt vie­natnē un domāt tikai par savām nepatikšanām. Ap­runājieties ar labestīgu un saprotošu cilvēku par to, kas jūs satrauc. Tas at­vieglos stā­vokli.

Mēģiniet iemācīties at­­slē­gties no sa­vām rū­pēm. Cen­tieties laiku pa laikam izsar­gāties no nomācošām do­mām, novērst uzmanību no darba vai mājas rūpēm. Dariet kaut ko citu. Nekādā gadījumā savu slikto garastā­vokli nelieciet izjust cil­vē­kiem.

Neļaujiet izpausties dus­mām. Sa­ņemieties un sa­val­dieties pēkšņā dusmu uz­lies­mojumā: pauzes laikā pa­cen­tieties pārdomāt si­tu­āciju. Ša­jā brīdī ie­nāks prātā doma, ka dusmas esošo stā­vokli ne­at­vieglos un būs tikai sā­kums jaunām nepa­tik­ša­nām.

Ieklausieties arī otra cil­vēka do­mās, cieniet tās un paškritiski novēr­tējiet savu viedokli. Saprātīga piekāp­šanās nāk tikai par labu, tur­klāt rada arī cieņu ap­kār­tējos.

Necentieties būt gudrs visās lietās. Nedrīkst aizmirst, ka ikviena cilvēka talants un iespējas ir ierobežotas.

Neesiet pārmērīgi pra­sīgs. Tas, kurš pārmērīgi daudz prasa no citiem, pa­stāvīgi ir uzbudināts. Jūs kļūdāties, ja, pārmērīgi kriti­zējot, mēģināt pāraudzināt vīru (sievu), sa­vus bēr­nus. Pieaugušu cil­vē­ku pār­audzi­nāt ir ļoti grūti, bet jūs (pat neapzinoties) ar to cen­šaties pa­kļaut ap­kār­tē­jos sev. Tāda uzvedība ti­kai iz­raisa sa­šu­tumu un nai­du no citiem. Pacentieties sa­ska­tīt ap­kār­tējos ļaudīs arī labās īpa­šības (tās viņiem noteikti pie­­mīt) un tās sti­mulēt.

Foto: mieru var rast pie dabas krūts

0 Komentāru