Optimisti – lielākie smēķētāji; skopuļi – mokās ar galvassāpēm. Raksturs un slimības

Komentāri

2. Pesimisti

2/8

Optimisti

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Optimisti viegli soļo pa dzī­vi, bet vē­las saņemt lab­patiku no visa kā. Pēc zināt­nieku viedokļa, tā arī ir pamatproblēma. Gūstot baudu no ēdiena, ne ar ko neie­grožojot sevi, optimisti vieg­li var iedzīvoties liekos kilogramos. Turklāt, lai cik tas arī dīvaini iz­klausītos, šā tipa cilvēki visbiežāk pa­kļauti priekš­lai­cīgas nāves riskam, jo opti­misti bieži ne­adekvāti novērtē briesmas vai vien­kārši tās ne­ie­vēro. Tas attiecas arī uz da­žādām slimī­bām — viņi bie­ži domā, ka viss būs labi un laikus nevēršas pēc palī­dzības me­dicīnas ie­stādēs. Tā uz­skata ne tikai Ei­ro­­pas, bet arī ja­pā­ņu psi­hologi. Bet ame­­­rikāņi ir pār­lie­cināti, ka op­timisti lieto al­ko­holu un smē­­­­ķē biežāk nekā citi — ar piezīmi, ka, jo at­tīs­tītāks ir cil­vēks, jo akurātāk viņš iz­turas pret sa­vu ve­­­selību.

2. Pesimisti

2/8
Saistītie raksti

Saistītie raksti

Saistītās tēmas

Visi saistītie raksti

Lasi vēl