Katrā sievietē ir dieviete

Komentāri

2. Otrā dieviešu grupa — ievai­no­jamās un atkarīgās

2/3

Pirmā dieviešu grupa — viedās un neatkarīgās

  • Artemīda (Diāna) — me­dību un mēness dieviete
  • Atēna (Mi­nerva) — sieviete-stratēģe, gudrības die­ve, sava tēva meita
  • Hestija (Vesta) — tempļa dieviete, pavarda sargātāja.

Artemīda — sieviete-medniece

Foto: Flickr

Foto: Flickr

Ar­temīda, Zeva un dabas dievietes Letas mei­ta, sevī iemieso me­žonību un brī­vību, gleznās attēlota kā med­niece, apbruņojusies ar loku un bultām, klejo pa kalniem un laukiem, medījot kopā ar brīvajām nimfām.

Šī arhetipa sie­viete ir neat­karīga, pati izvēlas virzienu, kurp do­ties. Viņas moto: “Es pati par sevi varu pa­rū­pē­ties!” Viņai raksturīga patstāvība, ne­atkarība, mērķtiecība un sta­bils paš­vēr­­tējuma līmenis.

Pret vīriešiem Arte­mīda izturas kā pret kolēģiem vai brā­ļiem, izvairoties no saistībām. To­mēr mednieces in­stinkts liek medīt arī stiprā dzimuma pārstāvjus, īpaši tad, ja tie liekas nepie­ejami. Ja attiecības tomēr tiek vei­dotas, tajās svarīga vienlīdzība, part­nerim ir jābūt neatkarīgās cīnītājas stabilajam balstam.

Viņa ir fiziski attīstīta, kus­tīga,  ārēji  sievišķīga, bet nevalkā svārkus, ģērbjas ērti, ļoti orga­nizēta, domā sistemātiski un loģiski, ātri taisa karjeru, racionāla, pieticīga, lietišķa un atbildīga.

Atēna — sieviete-stratēģe

Foto: Flickr

Foto: Flickr

Atēna pasaulē nākusi no Zeva gal­vas jau pil­nā apbruņojumā tērpta. Dzi­musi no tē­va, tā iemieso vīrišķo spēku, ir gud­rības, civilizācijas dieviete, tais­nības cī­nītāja. Mākslā attēlota kā jauna un spēcīga sieviete, kurai uz galvas sēž pūce — gudrības simbols, kas redz dienā un naktī. Dieve, bruņās tērpta,  tiek atainota arī kaujas laukā. Atēna ir pilsētas, civi­lizācijas un likumu aizsargs.

Sieviete, Atēnas līdziniece, augsti vērtē prak­tiskumu, savā izvēlē vadās no racio­nāliem apsvērumiem, viņu rak­sturo augsts intelekta līmenis, loģika un mērķ­­tiecīgums.

Atēnas līdzi­niece attie­cības veido tikai ar tiem vīriešiem, kas ir kā va­roņi, kuru rokās ir vara, neie­ro­be­žotas ma­te­riālās iespējas un augsts statuss sa­biedrībā. Kļūstot par sievu, viņai bieži vien pieder va­došā loma. Problēmas rodas tad, ja Atēna, kura nezaudē vēsu prātu pat ekstremālās situācijās, nespēj sadzīvot ar vīra emo­cionālo dabu.

Droša par sevi un savu likteni, ne­pārvērtē sevi un citus, saka tais­nību acīs, ir egoiste un ap­rēķinātāja, izska­tī­ga, pati izvēlas part­neri, pa­tīk inte­lek­tu­ālas profe­sijas, patīk kār­tība un pe­da­n­tisms, kon­ser­va­tīva. Bēr­nī­bā ir kārtīga, pa­klau­sīga un mācās no citu kļūdām.

Hestija — dvēseles dzi­ļuma simbols

Foto: Flickr

Foto: Flickr

Hestija senajās kul­­tūrās tika pielūgta kā uguns dieviete, uguns sargātāja mā­jās vai klos­terī. Šai dievietei nav for­mas un sejas.

Hestija ir senatnes gudrības ar­he­tips. Šim arhetipam at­bils­tošās sie­vietes ir neatkarīgas, intra­ver­tas, ar dziļu iek­šēju pasaules redzē­ju­mu, dvēseles dzi­ļums at­spoguļojas viņu acīs. Šīs sievie­tes sevi realizē, nodo­doties mājas dar­biem, izvēlas tradi­cionāli sievišķīgās pro­fesijas, katrā dar­bā ieliek iekšēju jēgu, atbildību un mī­les­tību, viņai apkārt vienmēr ir mā­jīgums un skaistums.

Attiecībās ar vīriešiem šīs sievietes jūtu izpausmē ir diezgan piesardzīgas, tāpēc vīrieši par viņu simpātijām var arī neuzzināt. Vei­dojoties tuvākām at­tiecībām, atklājas, ka viņas ir stabilas un uzticamas part­neres, ideālas sievas un mātes, laulība parasti ir izdevusies.

“Cilvēks bez se­jas” — ļoti intra­ver­ta, nāk no ģimenes, kur bērnus au­dzina pēc principa “viss pats nokār­tosies”, kārtīga un pareizi uzvedas, bet ir ne­pamanāma, bieži fantazē, par viņu saka: “Klusie ūdeņi tie dziļākie.” Piemīt talanti mūzikā vai mākslā, cenšas līdzi­nā­ties ap­kār­tējiem cilvēkiem.

2. Otrā dieviešu grupa — ievai­no­jamās un atkarīgās

2/3

Lasi vēl