Katrā sievietē ir dieviete

Komentāri

2. Otrā dieviešu grupa — ievai­no­jamās un atkarīgās

2/3

Pirmā dieviešu grupa — viedās un neatkarīgās

  • Artemīda (Diāna) — me­dību un mēness dieviete
  • Atēna (Mi­nerva) — sieviete-stratēģe, gudrības die­ve, sava tēva meita
  • Hestija (Vesta) — tempļa dieviete, pavarda sargātāja.

Artemīda — sieviete-medniece

Foto: Flickr

Foto: Flickr

Ar­temīda, Zeva un dabas dievietes Letas mei­ta, sevī iemieso me­žonību un brī­vību, gleznās attēlota kā med­niece, apbruņojusies ar loku un bultām, klejo pa kalniem un laukiem, medījot kopā ar brīvajām nimfām.

Šī arhetipa sie­viete ir neat­karīga, pati izvēlas virzienu, kurp do­ties. Viņas moto: “Es pati par sevi varu pa­rū­pē­ties!” Viņai raksturīga patstāvība, ne­atkarība, mērķtiecība un sta­bils paš­vēr­­tējuma līmenis.

Pret vīriešiem Arte­mīda izturas kā pret kolēģiem vai brā­ļiem, izvairoties no saistībām. To­mēr mednieces in­stinkts liek medīt arī stiprā dzimuma pārstāvjus, īpaši tad, ja tie liekas nepie­ejami. Ja attiecības tomēr tiek vei­dotas, tajās svarīga vienlīdzība, part­nerim ir jābūt neatkarīgās cīnītājas stabilajam balstam.

Viņa ir fiziski attīstīta, kus­tīga,  ārēji  sievišķīga, bet nevalkā svārkus, ģērbjas ērti, ļoti orga­nizēta, domā sistemātiski un loģiski, ātri taisa karjeru, racionāla, pieticīga, lietišķa un atbildīga.

Atēna — sieviete-stratēģe

Foto: Flickr

Foto: Flickr

Atēna pasaulē nākusi no Zeva gal­vas jau pil­nā apbruņojumā tērpta. Dzi­musi no tē­va, tā iemieso vīrišķo spēku, ir gud­rības, civilizācijas dieviete, tais­nības cī­nītāja. Mākslā attēlota kā jauna un spēcīga sieviete, kurai uz galvas sēž pūce — gudrības simbols, kas redz dienā un naktī. Dieve, bruņās tērpta,  tiek atainota arī kaujas laukā. Atēna ir pilsētas, civi­lizācijas un likumu aizsargs.

Sieviete, Atēnas līdziniece, augsti vērtē prak­tiskumu, savā izvēlē vadās no racio­nāliem apsvērumiem, viņu rak­sturo augsts intelekta līmenis, loģika un mērķ­­tiecīgums.

Atēnas līdzi­niece attie­cības veido tikai ar tiem vīriešiem, kas ir kā va­roņi, kuru rokās ir vara, neie­ro­be­žotas ma­te­riālās iespējas un augsts statuss sa­biedrībā. Kļūstot par sievu, viņai bieži vien pieder va­došā loma. Problēmas rodas tad, ja Atēna, kura nezaudē vēsu prātu pat ekstremālās situācijās, nespēj sadzīvot ar vīra emo­cionālo dabu.

Droša par sevi un savu likteni, ne­pārvērtē sevi un citus, saka tais­nību acīs, ir egoiste un ap­rēķinātāja, izska­tī­ga, pati izvēlas part­neri, pa­tīk inte­lek­tu­ālas profe­sijas, patīk kār­tība un pe­da­n­tisms, kon­ser­va­tīva. Bēr­nī­bā ir kārtīga, pa­klau­sīga un mācās no citu kļūdām.

Hestija — dvēseles dzi­ļuma simbols

Foto: Flickr

Foto: Flickr

Hestija senajās kul­­tūrās tika pielūgta kā uguns dieviete, uguns sargātāja mā­jās vai klos­terī. Šai dievietei nav for­mas un sejas.

Hestija ir senatnes gudrības ar­he­tips. Šim arhetipam at­bils­tošās sie­vietes ir neatkarīgas, intra­ver­tas, ar dziļu iek­šēju pasaules redzē­ju­mu, dvēseles dzi­ļums at­spoguļojas viņu acīs. Šīs sievie­tes sevi realizē, nodo­doties mājas dar­biem, izvēlas tradi­cionāli sievišķīgās pro­fesijas, katrā dar­bā ieliek iekšēju jēgu, atbildību un mī­les­tību, viņai apkārt vienmēr ir mā­jīgums un skaistums.

Attiecībās ar vīriešiem šīs sievietes jūtu izpausmē ir diezgan piesardzīgas, tāpēc vīrieši par viņu simpātijām var arī neuzzināt. Vei­dojoties tuvākām at­tiecībām, atklājas, ka viņas ir stabilas un uzticamas part­neres, ideālas sievas un mātes, laulība parasti ir izdevusies.

“Cilvēks bez se­jas” — ļoti intra­ver­ta, nāk no ģimenes, kur bērnus au­dzina pēc principa “viss pats nokār­tosies”, kārtīga un pareizi uzvedas, bet ir ne­pamanāma, bieži fantazē, par viņu saka: “Klusie ūdeņi tie dziļākie.” Piemīt talanti mūzikā vai mākslā, cenšas līdzi­nā­ties ap­kār­tējiem cilvēkiem.

2. Otrā dieviešu grupa — ievai­no­jamās un atkarīgās

2/3
Ar riteni uz darbu. Arī ziemā!

Ar riteni uz darbu. Arī ziemā! 1

Vai Latvija varētu kļūt par velo zemi līdzīgi kā Nīderlande? Vai pie mums maz iespējams braukt ar riteni visu gadu? Un kā komfortabli ierasties savā birojā, ja esi minies uz darbu ar riteni ziemā?

Interesantākās 2018. gada grima tendences, ko Tu vari izmēģināt jau šodien!

Interesantākās 2018. gada grima tendences, ko Tu vari izmēģināt jau šodien!

2018. gads make-up pasaulē mirdz vēl spožāk nekā iepriekšējais. Tendenču virsotnēs gozējas metālisks spīdums, gliteri un pat uz ādas uzlīmējami akmentiņi, ļaujot mums uzmirdzēt kā dārgakmeņiem. Ja ar mirdzumu un spīdumu jau esam pazīstamas kopš pagājušā gada, tad viena toņa acu ēnas, izteikti kuplas skropstas un citas aktuālākās tendences vēl jāiepazīst. Esi gatava jauniem skaistuma piedzīvojumiem? Iepazīsties ar 10 interesantākajām grima tendencēm šajā gadā!

Lasi vēl