Krāsu ietekme uz veselību un jūtām: slimību un to dziedējošo krāsu ābece

1 komentārs
Krāsu ietekme uz veselību un jūtām: slimību un to dziedējošo krāsu ābece
Foto: Flickr.com

  Mums katram ir savs viedoklis par krā­sām. Ikvienu krāsas ietekmē bieži vien vairāk nekā aptveram ar prātu. Krāsas ir cieši saistītas ar visu mūsu dzīvi. Tās ieņem nozīmīgu vietu arī valodā. Krāsas bieži izmantojam, lai rak­sturotu fizisko pašsajūtu, izjūtas vai attieksmi, pat garīgo pieredzi.

Bet kas īsti ir krāsas? Un vai varam tās iz­mantot, lai uzlabotu savu dzīvi?

Gais­ma rada krāsu un formu. No zi­nātnes viedokļa, gaisma ir elektromagnētiska enerģija, ko rada saules starojums dažādos viļņu garu­mos. Kad šie elektromagnētiskie viļ­ņi atlec no priekšmetiem un atstarojas mūsu acīs, mēs sajūtam gaismu. Viss, ko redzam, ir gaismas atstarošanās rezultāts. Zema gais­mas viļņu frekvence reģistrējas smadzenēs kā sarkanā krāsa. Violetā krāsa ir gaismas viļ­ņu augstas frekvences rezultāts.

Katram objektam ir raksturīga molekulārā uzbūve un pigmentācija, tāpēc gaismas stari sajaucas, absorbējas un atstarojas da­žā­dos ātrumos un intensitātēs. Objekti, kas šķietami ir tumši, absorbē vairāk gaismas sta­ru, tādēļ mūsu acīs tie atstarojas kā tum­šāki.

Gaismas viļņi maina ātrumu, pārvietojo­ties no viena veida matērijas uz citu. Piemē­ram, gaismas ātrums ūdenī ir lēnāks nekā gai­sā — zīmulis glāzē ar ūdeni izskatās lauzts, roka, iegremdēta ūdenī, izskatīsies lie­lāka. Šīs vizuālās izmaiņas notiek, jo gais­mas viļņi, šķērsojot ūdens virsmu, lūst.

Bet kāds tam visam sakars ar krāsu? Kad gaisma sadalās (atstarota un absorbēta) dažādos viļņu garumos, mēs redzam dažā­das krāsas. Tas ir tā, it kā mēs turētu prizmu pret saules gaismu un redzētu varavīksni uz pretējās virsmas. Septiņas varavīksnes krāsas ir tikai maza daļa no visa gaismas spektra. Katrai krāsai ir daudz variāciju un nokrāsu.

Un kāds tam visam sakars ar cilvēka veselību? Ļoti vienkāršs — gaismas dažādās frekvences (krāsas) dažādi ietekmē cilvēka organismu. Dažas krāsas vieglāk ietekmē sma­dzeņu augstākās frekvences, jo tām ir augstākas gaismas viļņu frekvence. Citas spēj ietekmēt organisma sistēmas vai enerģijas, jo tām ir zemāka frekvence.

Lai visu izprastu pilnībā, mums uz sevi jā­paraugās kā uz enerģētisku sistēmu. Dzīvē visu nosaka svārstības — tās ir elektronu un protonu kustību rezultāts katrā atomā visās pa­saules substancēs. Svārstības eksistē priekš­metos, dzīvniekos, cilvēkos un atmosfērā ap mums. Dzīvajā dabā vibrāciju frekvence ir ak­tīvāka, rezonējoša un atšķirīga no tām, kas ir nedzīvajā dabā, tomēr svārstības eksistē vi­sos objektos.

Cilvēka organismā ir dažādu veidu ener­ģijas lauki. Tie mijas ar cilvēka fizisko ķermeni un tā dažādajām funkcijām. Šie enerģijas lauki ir savstarpēji saistīti ar gaismu (krāsām), elektrību, siltumu, skaņu, magnētismu, elek­tro­­magnētismu. Tie ir zinātniski izskaidrojumi. Viens no mūsdienu zinātnieku uzdevumiem metafizikā ir noteikt, kuras enerģijas, to in­ten­sitātes un kombinācijas efektīvi izmantojamas veselības uzlabošanā un saglabāšanā.

Visiem mūsu ķermeņa orgāniem, audiem un sistēmām ir līdzīgi vibrējoši atomi. Ja kaut kas kaitīgs, piemēram, sabojāts ēdiens iekļūst mūsu organismā, tas var mainīt normālo svār­stību modeli, šajā gadījumā — gremošanas sistēmu. Tad organismam ir nepieciešams kaut kas, kas palīdzētu atjaunot zaudēto līdzsvaru.

Līdzekļi svārstību uzlabošanai ir smalki enerģiju stimuli, kas, mijoties ar cilvēka or­ga­nisma enerģijas sistēmu, palīdz stabilizēt fi­zis­ko, emocionālo, garīgo un dvēselisko stā­vokli. Pareizi koncentrējot un virzot enerģiju uz problemātisko lauku, mēs tajā atjaunojam līdzsvaru. Tiklīdz līdzsvars atjaunots, mēs efektīvi atbrīvojam to no toksīniem, negācijām un visa cita, kas traucē mūsu dzīvībai no­zī­mīgos procesus. Ar svārstību atveseļošanu mēs saņemam pareizo enerģētisko strāvojumu. Visefektīvākie līdzekļi svārstību atjaunošanai ir skaņas, aromāti, ziedi, dārgakmeņi, kristāli, akmeņi, domas un, protams, krāsa.

Foto: Flickr.com

Foto: Flickr.com

Krāsas un to ietekme

Krāsas var izmantot organisma dzie­di­nā­šanai un veselības nostiprināšanai, tāpat arī — lai stimulētu apziņas dziļākos līmeņus. Katrai krāsai ir sava unikāla iedarbība — gan stimulējoša vai nomācoša, gan kon­struktīva vai destruktīva.

Ieteikumi palīdzēs jums izprast dažādas krāsas un to nokrāsas, lai sasniegtu labāku rezultātu veselības stiprināšanai un uzla­bo­ša­nai. Katram cilvēkam ir sava, vienīgi viņam piemītoša, unikāla enerģijas sistēma, un ir svarīgi atrast vislabvēlīgāko krāsu koncentrā­ciju noteiktai situācijai.

Parasti krāsas dala trīs kategorijās. Vis­pirms ir pamatkrāsas — sarkanā, dzeltenā un zilā. Tās sajaucot, rodas lielākā daļa pārējo krāsu.

Lai krāsas izmantotu organisma dzie­di­nāšanā, jāņem vērā divas lietas. Pirmā — jums jāizprot katrai krāsai raksturīgās īpašī­bas, otrā — jums jāzina specifiskie paņē­mieni, kā veidot un absorbēt krāsas. Tā jūsu krāsu uztvere kļūs daudz jūtīgāka un plašāka. Jo vairāk zināsiet par krāsām, jo vieglāk būs tās izmantot.

Krāsu iedarbība

Atcerieties, ka katram cilvēkam ir unikāla enerģijas sistēma. Krāsu kombinācijas vēlams būtu piemērot katram cilvēkam atsevišķi, un to palīdzēt jums var šajā jomā zinoši spe­ciā­listi vai dziednieki, kuri spēj saskatīt auru krāsas.

Baltā krāsa

Šī krāsa sevī ietver visu gaismas spektru. Tā ir spēcinoša, iespaidīgi attīra un uz­labo visas cilvēka enerģijas sistēmas. Baltā veicina radošo garu. Ja nevarat izlemt, kuru krāsu izmantot, jūs reti kļūdīsieties, izvēloties balto. Tā ir ieteicama, gan sākot dzied­niecības seansu, gan arī to noslēdzot. Baltā stiprinās jebkuras pievienotās krāsas ietekmi.

Melnā krāsa

Arī melnā krāsa sevī ietver visu krāsu spektru. Tā bieži vieš neskaidrību. Daudzi dziednieki izvairās no melnā izmantošanas krāsu terapijā, taču ir noskaidrots, ka reizēm tā tomēr ir noderīga. Melnā ir aizsardzības krāsa, un to var izmantot, lai piezemētu un nomierinātu kādu pārlieku jutīgu indivīdu. Tomēr šo krāsu vajadzētu lietot mērenās de­vās, jo pārāk daudz melnā var izraisīt de­presiju vai līdzīgu emocionālo un garīgo paš­sajūtu.

Melnā krāsa visefektīvāk iedarbojas kopā ar balto, tādejādi balansējot indivīda pola­ritātes — īpaši tajos gadījumos, kad pacien­tam ir nosliece zaudēt paškontroli.

Melno nekad nevajag izmantot vienu pašu, bet vienmēr kombinācijā ar citu krāsu.

Sarkanā krāsa

Sarkanā ir stimulējoša krāsa. Tā sasilda un uzmundrina, aktivizē pamatčakru un vairo fizisko spēku. Šo krāsu var izmantot saauk­stē­šanās gadījumā un gļotādu iekaisumu lik­vidēšanā. To var lietot, lai paaugstinātu ķer­meņa temperatūru un aktivizētu sarkanos asins ķermenīšus. Sarkanā krāsa stimulē dziļākas dziņas — juteklību un mīlestību, bet tai pat laikā arī naidu un atriebības alkas.

Tādēļ šo krāsu jāizmanto ar apdomu, jo, to pārdozējot, var saasināt jau tā sakāpinātas jūtas.

Oranžā krāsa

Tā ir prieka un gudrības krāsa, kas sais­tīta ar mūsu garīgo veselību, emocionālo no­skaņojumu un ķermeņa muskuļu sistēmu. Oranžā krāsa var dziedināt liesu, aizkuņģa dziedzeri, kuņģi, zarnas un virsnieru dzie­dzeri. Šī spilgtā, pacilājošā krāsa palīdzēs cilvēkiem, kuri pārdzīvo emocionālu sabru­kumu un depresiju, kā arī, lai palīdzētu organismam labāk asimilēt uzņemto barību.

Pārāk daudz oranžā var ietekmēt nervu sistēmu, tādēļ to ieteicams līdzsvarot ar zaļi zilām nokrāsām.

Dzeltenā krāsa

Šī krāsa stimulē garīgās spējas un vis­spē­cīgāk ietekmē saules pinuma čakru. Šīs krāsas pielietojums palīdz atmodināt entu­ziasmu dzīvot un vieš optimismu. Tāpēc dzel­tenā krāsa var būt noderīga depresijas mazi­nāšanai, gremošanas sistēmas problēmu risi­nāšanai, kā arī pie izvadorgānu saslimša­nām (hemoroīdi). Zeltaini dzeltenās nokrāsas ir veselīgas kā ķermenim, tā prātam.

Tomēr pārāk daudz dzeltenā var radīt nervozitāti.

Zaļā krāsa

Zaļā ir dominējošā krāsa uz mūsu pla­nētas. Za­ļie toņi līdzsvaro enerģiju, un šo krāsu var lietot, lai paaugstinātu mūsos jūtīgu­mu un līdzjūtību. Zaļajam piemīt nomie­ri­nošs efekts, īpaši mazinot iekaisumus cilvēka orga­nismā. Gaiši zaļā krāsa ar zilā toņa no­krāsu ir ļoti spēcīgs līdzeklis, lai izvairītos no saslimšanas. Zaļā krāsa ir relaksējoša un dziedinoša ekstrēmās garīgās situācijās.

Zaļā ir sirds čakras krāsa un tādēļ to var lietot, ne tikai lai dziedinātu sirds problēmas, bet arī lai pazeminātu asinsspiedienu; tā ir noderīga čūlu dziedināšanai un labi palīdz atjaunot spēkus un novērš galvassāpes.

Zaļo krāsu nekad nedrīkst izmantot ļaun­dabīgu vai citu audzēju gadījumos, jo zaļais stimulē šūnu augšanu.

Zilā krāsa

Zilā krāsa atvēsina un relaksē mūsu or­ga­nismu, iedarbojas uz kakla čakru, to sti­mulējot, tai piemīt arī antiseptisks efekts. Šī toņa krāsa stiprina un līdzsvaro organisma elpošanas sistēmu un visu, kas saistīts ar rīk­li. Zilā krāsa ir efektīvs līdzeklis bērnu sli­mību atvieglošanai, īpaši — astmas, vējbaku, dzeltenās kaites, arī reimatisma saslimšanas gadījumos vecāka gadagājuma cilvēkiem. Zilais mazina venozo slimību izplatību un ir neaizstājams līdzeklis paaugstināta asins­spie­diena mazināšanai. Zilo var lietot, lai akti­vi­zētu intuīciju un kliedētu vientulības sajūtu. Ļoti iedarbīga šī krāsa ir kombinācijā ar sar­kani oranžo spektru. Zilo var lietot, lai ro­sinātu mākslinieciskās spējas un radītu ie­dvesmu.

Pārāk daudz zilās krāsas lietošana var kļūt arī par iemeslu modrības zaudēšanai.

Indigo

Indigo, kā arī zilā piesātinātā nokrāsa, ir dinamiskas, dziedējošas krāsas kā garīgā, tā fiziskā līmenī. Indigo aktivizē trešās acs čakru un līdzsvaro enerģijas plūsmu tajā. Šī krāsa spēcina limfātisko sistēmu. Ar indigo krā­sas palīdzību var attīrīt asinis un līdzsvarot smadzeņu pusložu darbību. Tā ir efektīva, arī dziedinot acu, ausu, deguna, mutes un deguna blakusdobumu saslimšanas.

Indigo krāsai ir nomierinošs efekts. Medi­tēšanā var izmantot šo krāsu, lai sasniegtu dziļākos apziņas līmeņus. Tā ļoti labi attīsta intuīciju un gaišredzību.

Pārāk daudz pielietojot koncentrētu indigo krāsu, tā dažiem cilvēkiem var radīt depresiju un vientulības izjūtu.

Violetā

Violetā krāsa būtiski ietekmē ķermeņa kaulu sistēmu. Taču, pirmām kārtām, tai ir vis­ciešākais sakars ar galvas vidus septīto čakru, caur kuru notiek enerģijas apmaiņa ar Kosmosu.

Violetā krāsa ir ļoti antiseptiska, kā fiziski, tā garīgi attīroša un palīdz līdzsvarot ener­ģijas. Šo krāsu lieto, lai neitralizētu ļaunda­bīgā audzēja šūnas.

Meditācijā violetais var palīdzēt atklāt nojausmu par mūsu iepriekšējām dzīvēm.

Pārāk daudz violetā var izraisīt depresiju un nepiemērotos brīžos atgādināt par vecām problēmām.

Rozā krāsa

Rozā krāsa modina līdzjūtību, mīlestību un mazina dusmas un aizvainojumu. Tā pa­līdz stimulēt vairogdziedzera darbību un organisma imūnsistēmu. Meditējot to izmanto, lai saskatītu dziļākas patiesības. Rozā krāsa atstāj nomierinošu iespaidu uz cilvēka emociju pasauli.

Pārāk daudz rozā krāsas cilvēku var pa­darīt izteikti emocionālu.

Citrondzeltenā krāsa

Citrondzeltenais atjauno un stimulē sma­dzeņu darbību. Šī krāsa satur zaļo nokrāsu, tādēļ to var izmantot, lai attīrītu cilvēka ener­ģētiku.

Pārāk daudz citrondzeltenās krāsas, tāpat kā dzeltenās, cilvēkos var radīt lieku ner­vozitāti.

Purpura krāsa

Šī krāsa labi attīra organisma enerģētiku. Purpuru var pielietot, lai stimulētu asinsriti vē­nās un novērstu trombu veidošanos. Šī krāsa labi noder arī cīņā ar galvassāpēm. Sar­kanīgās nokrāsas purpurs līdzsvaro ķer­me­ņa polaritātes; zilganais purpurs bieži tiek veiksmīgi lietots nelabvēlīgu veidojumu iz­skau­šanā no organisma un lai atvēsinātu ādu, tādejādi bremzējot dažādu iekaisumu norisi.

Tā kā purpura krāsai piemīt lielas svār­stības, to nevajadzētu pārdozēt, jo šī krāsa cilvēkam var radīt depresijas sindromu.

Sudraba krāsa

Sudraba un citu pelēko toņu krāsas var lietot, lai pastiprinātu citu krāsu ietekmi. Sud­raba krāsa ir efektīva meditācijas procesā, lai noskaidrotu kādas slimības metafizisko avo­tu. Un būtu vēlams atcerēties — kamēr nav noskaidrots kādas slimības uzliesmojuma cēlonis, dziedināšana būtiskus rezultātus ne­sniegs! Šo krāsu var piemērot arī, lai cilvēkam palīdzētu atklāt un izmantot viņa paša radošo iztēli.

Pārāk daudz sudraba krāsas cilvēkam var radīt maldu intuīciju, kad vēla­mais prātā pārtop par esošo.

Brūnā krāsa

Arī brūno krāsu var izmantot dziedniecībā. Efek­tīvāka tā ir tieši emocionālajā un garīgajā plāksnē. Brūnās krāsas terapijas seanss cil­vē­ku spēj atgriezt realitātē, kliedējot prāta mal­dus.

Pārāk daudz brūnā cilvēkā var radīt pār­mērīgas alkas tikai pēc materiālajiem la­bumiem, aizmirstot par garīgajām vērtībām.

Foto: Flickr.com

Foto: Flickr.com

Izplatītākās slimības un to dziedinošās krāsas

Abscess — zils un zilgani violets;
acis — indigo un koši zils;
ādas problēmas — citrondzeltenā un zili violetās krāsas;
aknas — zilās un dzeltenās krāsu kombinācija;
Alcheimera slimība — koši zils vai zilgans purpurs, papildināts ar dzelteno krāsu;
alerģija — indigo un maigi oranžs;
alkoholisms — indigo un dzeltenā krāsa;
anēmija — sarkans;
apdegumi — zils un zilganzaļš;
apetītes zudums — dzeltens un citron¬dzeltens;
artrīts — violets, zili violets vai sarkani violets;
augsts asinsspiediens — zils un zaļš;
astma — zils un oranžs;
atraugas — dzeltens un citrondzeltens;
augšanas stimulatori — violets un zili violets;
bronhīts — zils, zili zaļš un tirkīza krāsa;
čūlas — zaļš;
diabēts — violets;
drudzis — zils;
ekzēma — citrondzeltens;
epilepsija — tirkīza un tumši zilās krāsas;
galvassāpes — zils un zaļš;
gremošanas traucējumi — dzeltens un citrondzeltens;
gripa — tumši zils, tirkīzzils un violets;
hemoroīdi — tumši zils;
iekaisumi — zils;
izsitumi — citrondzeltens un tirkīza krāsa;
kaulu sistēma — violets un citrondzeltens;
krampji vēderadobumā — dzeltens un citrondzeltens;
leikēmija — violets;
menstruālās problēmas — maigi sarkana ar zili zaļās krāsas kombinācijām;
muskuļu sāpes — pasteļkrāsas oranžs;
nelabums — gaiši zils;
nemiers un raizes — gaiši zils un zaļš;
nervu sistēma — zaļš un zilganzaļš;
nieres — dzeltens un dzeltenīgi oranžs;
pārmērīga apetīte — indigo;
pietūkumi — gaiši zils;
pneimonija — sarkans vai sarkanīgi oranžs, kas kombinēts ar indigo;
saaukstēšanās — sarkans;
sāpes ausīs — tirkīza krāsa;
siena drudzis — sarkanīgi oranžs;
sirds problēmas — zaļš un rozā;
vēzis — zils vai zilgani violets, kas papildināts ar rozā;
zarnu problēmas — dzeltenīgi oranžs;
zems asinsspiediens — sarkans un sarkanīgi oranžs;
zobu sāpes — zils un zilgani violets;
žultspūslis un urīnpūslis — dzeltenīgi oranžs.