Izvēlies un novieto mājās pulksteni pēc fen-šui likumiem

Komentāri
Izvēlies un novieto mājās pulksteni pēc fen-šui likumiem
Foto: Flickr

Ko mūsu dzīvē stāsta pulkstenis  — tas, ko lietojam ik dienas?

Pulkstenis palīdz iegūt informāciju par datumu iz­mai­ņām, pārvietojoties  zvaig­znēm. Pulk­stenis — laika tecējuma mē­rītājs. Fen-šui mācībā pulk­stenis — in­stru­ments, kas dod iespējas palielināt pozitīvās dzīvības enerģijas tecē­jumu.

Pulkstenis nepieder nevienai stihijai. Nozīme ir pulksteņa materiālam un tam, kurā debespusē tas atrodas.

Pulk­stenis austrumu pusē vei­cina lab­vēlīgu at­tiecību attīstību ģi­menē, bet dienvid­austru­mos — ma­teriālo lab­klājību. Šiem sekto­riem pie­mērots būs pulkstenis no koka, apaļas vai viļņotas formas, bet ie­teicamās krā­sas — zaļā, zilās nokrāsas, melna un vio­leta.

Dienvidu puse vispiemērotākie būs četrstūrveida vai trijstūrveida pulksteņi no koka, kas fen-šui izpratnē veicina atzinību un slavu. Ieteicamā krāsa — zaļa un sar­kana. Ideāls variants — paša mei­sta­roti un dekoratīvi pulksteņi.

Ziemeļaustrumi un dienvidrietumi? Šis pulkstenis palīdzēs mīlas lietās. Zie­meļaus­trumos pulkstenis palīdzēs zinā­šanu apgu­ves procesā. Ieteicamie ma­teriāli — por­celāns, keramika, forma — kvad­rātveida un trijstūrveida, krāsas — rozā, oranža, dzeltena, bēškrāsa.

Pulkstenis ziemeļrietumu un rietumu pusē pozitīvi ietekmē bērnus, palīdz gūt rado­šus pa­nā­ku­mus, pievelk uzticamus par­tne­rus, palīdz pie­pildīt ceļojumu plānus. Pulksteņu for­ma — ovāla, apaļa, kvad­rāt­veida sudraba vai metāla pulksteņi.

Ja pulkstenis atro­das ziemeļu pusē, tad tas var palīdzēt kar­jeras izaug­smē. Derēs apaļas vai viļņotas for­mas metāla pulksteņi. Krāsas — melna, visas zilās krāsas nokrāsas, metāla krāsa.

Guļamistabā vispār jāizvai­rās no pulk­­ste­ņiem, jo to tik­šķēšana rada ne­mie­ru. Ieteicami maza iz­mē­ra pulk­steni.

Bērnistabai vispiemērotākie ir lieli pulk­steņi, bet tikai tāpēc, lai, vērojot pulk­steņa rādītājus, bērni iemā­cītos cienīt laiku un apzinātos, ka pa­gājušo laiku nav iespē­jams atgriezt at­pakaļ.

Smilšu pulkstenis ir gan mehāniska ierīce, gan nopietns talismans. Tas virza dzīvības enerģijas plūsmu. Ideāla vieta šā­dam pulkstenim ir tur, kur svarīgi sa­prast, ka laiks ir nauda, kā arī tas palīdz jaunu ideju un risinājumu meklēšanā. Vis­piemē­rotākā vieta šādiem pulk­ste­ņiem — ofiss vai darba kabinets, kā arī tos var turēt zināšanu sektorā kā talismanu.

Vispiemērotākais materiāls — koks. Zeme kopā ar koku pozitīvi ietekmē at­mos­­fēru mājās, mājinieku garastāvokli un veselību.

FOTO

Lasi vēl