Ziepniekkalnā jau ilgstoši darbojusies autonovietne teritorijā, kur tas neesot atļauts!

Skaidrīte Nitiša

Autors: Skaidrīte Nitiša

Pieredzējusi TV3 "Bez Tabu" žurnāliste, kura ļoti labi orientējas savstarpējo konfliktu un problēmu risināšanā. Veido sizetus par dažādām tēmām. Rūpīgi iedziļinās katrā stāstā un rod risinājumus pat sarežģītām konfliktsituācijām. Palīdz novērst netaisnību.

32 komentāri
Ziepniekkalnā jau ilgstoši darbojusies autonovietne teritorijā, kur tas neesot atļauts!

Rīdzinieki sūrojas, ka Ziepniekkalnā tiekot likvidēta autonovietne. Izrādās, ka tā ilgstoši darbojusies vietā, kur tas nemaz neesot atļauts!

Privātajā autostāvvietā Ziepniekkalnā, Mālu ielā 11, vietējie novietojuši automašīnas jau kādus 20 gadus. Vieglo auto vadītāji par šo pakalpojumu maksājuši 30 eiro mēnesī.

Ziepniekkalna iedzīvotāji sarūgtināti, ka nu būšot vēl par vienu autonovietni mazāk. Pie caurlaides, apsargu mājas parādījies uzraksts, ka autostāvvietas vairs nebūšot! Iedzīvotāji vēlas saprast, kāpēc un kas tagad atradīšoties autonovietnes vietā. Dzirdējuši, ka būšot parks.

“Bez Tabu” sazinās ar vairākiem Rīgas domes departamentiem, taču visi atzīst, ka teritoriālajā plānā zemesgabals autonovietnes vajadzībām neesot paredzēts, bet atzīmēts, ka ir apstādījumu jeb zaļā zona. Lielāku skaidrību ievieš Rīgas domes Īpašuma departaments. Informē, ka zemesgabals Mālu ielā 11 nemaz nav reģistrēts Zemes grāmatā (tie ir gandrīz 17 tūkstoši kvadrātmetru) un nav noskaidrota zemesgabalā esošās caurlaides ēkas piederība. Turklāt zemes gabalu konkrētajā adresē, kas pilsētas plānā iezīmēts kā apstādījumu zona, izmantot autonovietnes vajadzībām nedrīkstēja

Lai gan autonovietne Mālu ielā 11 nedrīkstējusi tur atrasties, bet tomēr netraucēti darbojusies pāris gadu desmitus. Tagad kļūda tikšot labota, teritorijā būšot ierīkots parks.

Baiba Kantiņa
Rīgas domes īpašuma departamenta pārstāve

Zemesgabals Rīgā, Mālu ielā 11, (kadastra apzīmējums 0100 073 0585), 16695 m² platībā, turpmāk – Zemesgabals, nav kadastrāli uzmērīts un reģistrēts zemesgrāmatā.

Zemesgabals ir paredzēts parka kā publiski pieejamas teritorijas ierīkošanai un uzturēšanai ekoloģisko un pilsētas tēla veidošanas funkciju nodrošināšanai, tādejādi ierakstāms zemesgrāmatā uz Rīgas pilsētas vārda (Rīgas domes 14.12.2010. lēmuma Nr.2327 ”Par valsts pārvaldes funkciju veikšanai vides nozarē nepieciešamo Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu saraksta Nr. 6 (attīstības teritorijas iedzīvotāju rekreācijai un dzīvesvides uzlabošanai) apstiprināšanu un zemesgabalu piekritību un piederību” 97. punkts).

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem uz Zemesgabala atrodas būve – caurlaides ēka (kadastra apzīmējums 0100 073 0585 001, turpmāk – Būve), kuras piederība nav noskaidrota, kā arī Zemesgabals tiek izmantots kā autostāvvieta.

Zemesgabals kā saimnieciski neizmantots atradās Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcijas pārziņā, un tika risināts jautājums par tā pagaidu izmantošanas turpināšanu.

Atbilstoši Rīgas domes 20.12.2005. saistošo noteikumu Nr.34 ”Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (turpmāk – RTIAN) 15.pielikumam ”Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana”, Zemesgabals atrodas apstādījumu un dabas teritorijā, kur auto novietne nav atļautais izmantošanas veids.

Rīgas pilsētas būvvalde ir informējusi, ka atbilstoši Rīgas teritorijas plānojuma grafiskajai daļai un RTIAN Zemesgabals atrodas apstādījumu un dabas teritorijā (A), kur atļautā izmantošana noteikta RTIAN 2.1., 2.2., 2.3. un 6.9. apakšnodaļā. Atbilstoši RTIAN 515. punktam Zemesgabalā nav atļauts izvietot transportlīdzekļu novietni. Būvvalde iebilst Zemesgabala turpmākajai izmantošanai par autostāvvietu.

Ņemot vērā visu augstāk minēto, esošajam Zemesgabala lietotājam- autotransportu līdzekļu īpašnieku kooperatīvai sabiedrībai “ZIEPNIEKKALNS-AUTO ir nosūtīta vēstule par Zemesgabala atbrīvošanu no autostāvvietas, tostarp no kooperatīvās sabiedrības, un trešajām personām piederošām kustamām lietām līdz 10.09.2021. plkst. 10.00.

Kooperatīvā sabiedrība ir informējusi, ka zemesgabalu atbrīvos un sakops atbilstoši sakārtotas vides prasībām.

32 komentāri