“Salauza ribas, pārsita seju!” Nolaistajā Talsu veselības centrā apdraudēta veselība; saimniekus vaino nolaidībā

Roberts Blass

Autors: Roberts Blass

Bez Tabu raidījuma žurnālists, kurš gatavs iedziļināties un risināt smagas situācijas un noziegumus. Ļoti rūpīgi iepazīstas un izvērtē pieejamo informāciju.

0 Komentāru

Talsu novada pašvaldībai piederošais Talsu veselības centrs, kas iznomāts privātai firmai, nolaists līdz gaužām bēdīgam stāvoklim, sūdzas tā telpās strādājošie (apakšnomnieki), kuri brīdina, ka apdraudēta ir darbinieku un apmeklētāju veselība. Kā piemēru min trepes uz analīžu laboratoriju, kuras ir katastrofālā stāvoklī, gadiem ilgi nelabotas. Pavisam nesen uz tām smagu kritienu piedzīvoja kāda iestādes apmeklētāja.

Talsu medicīnas centrā ir vairākas ģimenes ārstu prakses, strādā arī citi ārsti, tāpat te ir arī aptieka un analīžu laboratorija. Tieši uz to vienā ēkas galā ved teju sabrukušas trepes ar laika zoba izgrauztām prāvām bedrēm, vietām ir flīzes, tomēr tās acīmredzami nav piemērotas ieklāšanai āra apstākļos, jo kājas uz tām slīd. Laboratorijā strādā Irēna, kurai ir apnicis, ka gadiem ilgi atbildīgie par ēkas uzturēšanu nav veikuši visam Talsu medicīnas centram tik nepieciešamos remontdarbus, nemaz nerunājot par šīm trepēm.

Irēna
strādā nolaistajā ēkā

Cilvēki jau krituši pa tām trepēm. Bija tādi vieglāki kritieni, bet pavisam nesen diemžēl sieviete nokrita kā filmās – no pirmā pakāpiena līdz pēdējam. Noripoja. Salauza ribas, pārsita seju, kājas sasita. Tik briesmīgas, šādas kāpnes jau ir kādus divus gadus. Par to ir ziņots. Nesagaidījām remontu, tomēr nokrita pa trepēm ātrāk, nekā salaboja trepes.

Posts un padomju elpa

“Bez Tabu” komanda pārliecinās, ka arī Talsu veselības centra telpās mājo padomju elpa, kardinālus remontdarbus tās nav piedzīvojušas desmitgadēm ilgi.

Irēna
strādā nolaistajā ēkā

Te vispār nekas netiek darīts, nekādi remonti! Logi tādi, kādi tie ir. Man šķiet, ka viens otrs jau bijis izkritis. Cik vecie saimnieki kaut ko taisīja, tā arī palika. Kādus desmit gadus noteikti nekas nav darīts.

Foto: “Bez Tabu”

“Bez Tabu” rīcībā nonācis dokuments, kas tapis 2017. gadā. Jau tolaik Talsu novada pašvaldība apzināja sev piederošās ēkas kritiskās vietas: koplietošanas telpu, elektroinstalāciju slikto stāvokli, tāpat uzsvērtas problēmvietas fasādē, novecojušais lifts. Būvniecības valsts kontroles birojs aizrādīja arī par bojātām nesošajām konstrukcijām. Tāpat tolaik konstatēja, ka nebija ierīkota automātiskā ugunsgrēka izziņošanas sistēma, kā arī nebija izvietoti evakuācijas plāni. Tāpat apsekojumā izceltas arī iepriekš pieminētās trepes vienā ēkas galā un citas nebūšanas.

Pašvaldībai nav naudas remontam, cer uz ģenerālnomnieku

Talsu novada pašvaldībā norāda, ka līdzekļu ēkas sakārtošanai vietvarai neesot. Pērn ēka uzticēta, noslēdzot nomas līgumu,  ģenerālnomniekam – SIA “Talsu veselības centrs” – , kuram, kā norāda Talsu novada pašvaldības pārstāve Inita Fedko, līgums uzliek par pienākumu rūpēties par iedzīvotājiem svarīgo iestādi.

Inita Fedko
Talsu novada pašvaldības pārstāve

Pašvaldības interesēs ir saglabāt šo objektu normālā, ekspluatējamā stāvoklī, lai tas neradītu draudus iestādes apmeklētājiem. Tieši šī iemesla dēļ pašvaldība apzinājās savus resursus, kas ir ierobežoti un nodeva ilgstošajā nomā [uz 10 gadiem] ar pārliecību par to, ka tajā tiks ieguldīti nepieciešamie līdzekļi.

Ģenerālnomnieks “Talsu veselības centrs”, kā liecina publiski pieejamā, pašvaldības sagatavotā informācija, uzņemoties saistības, apliecināja, ka, “kļūstot par ģenerālnomnieku, tiks piesaistīti Eiropas fondu līdzekļi un kredītiestāžu finansējums ēkas tehniskā stāvokļa sakārtošanai, kā rezultātā ieguvēji būs arī pārējie nomnieki.”

Sazvanīta, “Talsu veselības centrs” valdes priekšsēdētāja Ingrīda Savicka atzīst, ka kāpnes uz analīžu laboratoriju patiesi ir briesmīgā stāvoklī, tomēr norāda, ka daudz ērtāka iekļūšana ēkā, tai skaitā personām ar kustību traucējumiem, ir pa galveno ieeju. Tiesa, laboratorijas darbiniece norāda, ka daudz ērtāk daudziem būtu izmantot tieši kāpnes, un arī drošāk, ja tās salabotu. “Talsu medicīnas centrs”  priekšniece Savicka arī atzīst, ka sākotnēji sarunā ar “Bez Tabu” pielietotais attaisnojums, ka pēc kritieniem trepes ir norobežotas, nav diez ko pārliecinošs, jo trepēm priekšā novilkta viena lenta, kas piesieta pie bēdīga paskata, viegla plastmasas slotas kāta.

Savicka gan uzsver, ka ģenerālnomnieks neatsakās no apņēmības savest ēku labā tehniskā kārtībā.

Ingrīda Savicka
ģenerālnomnieka “Talsu veselības centrs” valdes priekšsēdētāja

Mēs neatsakāmies ieguldīt. Esam gatavi uzsākt remontu un iedot mājai civilizētu izskatu. Esam veikuši tehnisko apsekošanu, izcenojumu apkopojumu esam iesnieguši pašvaldībā. Šajā ēkā jāiegulda gandrīz 2 miljoni eiro. Protams, mēs no tā neatsakāmies. Mēs arī gribam ieguldīt šo naudu.

Ģenerālnomnieka priekšstāve Silicka uzskata, ka nomas līgums liek novērst lokālas, akūtas problēmas, ko nomnieks arī darot. Tomēr lielu ieguldīšanos vērienīgos remontdarbos kavējot iestrēgusī papildu vienošanās ar Talsu novada pašvaldību, norāda Silicka. Viņa stāsta, ka, ieguldot savu lielu naudu, no pašvaldības cer sagaidīt garantijas, ka firma neriskē ar savu naudu. Proti, cer, ka tiks noslēgts īres līgums uz vēl lielāku periodu vai arī vietvara pārdos uzņēmumam īpašumu par izdevīgu cenu, lai ieguldītā augļus varētu baudīt ilgtermiņā.
Ingrīda Savicka
ģenerālnomnieka “Talsu veselības centrs” valdes priekšsēdētāja

Mēs gribam noslēgt līgumu par ilgstošu nomu uz 15, 20 gadiem. Vai arī atpirkt šo ēku. Nav runa par to, ka negribam ieguldīt. Ir nepieciešams steidzīgi to darīt, bet mums vajadzīga šī vienošanās. Par šo jautājumu ar pašvaldību diskutējam jau ilgstoši.

Silicka cer, ka vienoties ar pašvaldību izdosies tuvāko mēnešu laikā.

Baru domnieku sodīja korupcijas apkarotāji

“Bez Tabu” noskaidroja, ka Talsu novada pašvaldība, iznomājot ēku SIA “Talsu veselības centrs”, savulaik iekūlās nepatikšanās – darījumam pievērsa uzmanību Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB). Turpinājumā citēta KNAB sagatavotā informācija raidījumam “Bez Tabu”.

KNAB informācija par atklātajiem pārkāpumiem

KNAB šī gada pavasarī pabeidza administratīvā pārkāpuma lietas par Talsu novada domes amatpersonu rīcību, pieņemot lēmumu par nekustamā īpašuma Voldemāra Ruģēna ielā4, Talsos, nomas līguma slēgšanu ar privātu kapitālsabiedrību.Lai novērstu nepamatotu vai nelietderīgu publiskās personas mantas iznomāšanu un nodrošinātu vienotu pieeju šajā jautājumā, pašvaldībām, lemjot par nomas tiesību piešķiršanu, ir jāievēro Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumi Nr.97”Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi”. Noteikumos atrunāta iznomāšanas kārtība, nomas maksas noteikšanas metodika, kā arī iekļauti atsevišķi nomas līgumā ietveramie tipveida nosacījumi.Veicot pārbaudi, KNAB lūdza kompetentās iestādes – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) – atzinumu par to, vai Talsu novada domes noslēgtais līgums par nekustamā īpašumu V.Ruģēna ielā 4 ir atbilstošs minētajiem Ministru kabineta noteikumiem. VARAM sniegtajā atzinumā ir norādes uz vismaz septiņām neatbilstībām normas līguma projektā, tostarp attiecībā uz nomas maksas noteikšanu un pārskatīšanu, tādējādi radot bažas par korektu un lietderīgu nomas tiesību piešķiršanu.Ņemot vērā, ka likums ”Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” paredz valsts amatpersonām pienākumu rīkoties ar publiskas personas institūcijas mantu un finanšu līdzekļiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, kas konkrētajā gadījumā netika ievērots, KNAB pieņēma lēmumus un piemēroja naudas sodus kopumā 14 Talsu novada domes valsts amatpersonām – 13domes deputātiem, kas lēma par nomas līguma slēgšanu, un izpilddirektoram, kas nomas līgumu noslēdza.

Pārkāpumā iesaistītajām valsts amatpersonām piemēroti naudas sodi no 80 līdz 140 eiro. KNAB norāda, ka naudas sods tiek piemērots personai, vērtējot katru gadījumu individuāli, ņemot vērā pārkāpuma raksturu, kaitējumu,  atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus u.c. aspektus. Kopējais naudas sods, kas piemērots Talsu novada domes amatpersonām par normatīvajiem aktiem neatbilstoša nomas līguma slēgšanu ir 1440 eiro. Visi KNAB pieņemtie lēmumi, kas saistīti ar šo jautājumu, ir stājušies spēkā.

0 Komentāru

Aktuālie Bez Tabu sižeti

"Nedod Dievs, "ātros" vajadzēs!" Pašvaldības neizdarība Aglonas puses iedzīvotājam liedz vienīgo ceļu līdz mājām

"Tehniku lika ragavās un vilka uz sētu." Steidzot dzēst kūti Latgalē, ugunsdzēsēju auto iestieg netīrītā ceļā

"Troksnis bija tāds, ka visa māja drebēja!" Zasulauka iedzīvotājus neviens nebrīdina par skaļajiem nakts darbiem

Pircēja vīlusies, iegādātais Krievijas siers neatbilst zināmajam piena izstrādājumam!

"Pilnīgs "bardaks"!" Latviete Norvēģijā kritizē dzimtenes pasta darbību

"Viņš ēda manu Rosalindu nost!" Mārupē iedzīvotājiem un viņu mīluļiem uzbrūk agresīvs suns

"XS" sērija uz izķeršanu! Autovadītāji noskaitušies, CSDD sistēmā netiekot pie īpašām numurzīmēm; daudzas tiek spekulantiem

"Vispirms esmu sieviete, tikai pēc tam politiķe!" Ramona Petraviča par erotisko fotosesiju un ažiotāžu

"Ir vajadzīgas bērnu nāves?" Krustojumā Āgenskalnā gājēju pāreju nesteidzas ierīkot!

“Maxima” kliente: Mani nekonsultēja, jo runāju latviešu valodā

Jelgavas dome ierobežo stāvēšanu pieprasītā stāvlaukumā

Rīdzinieci medī parādu piedzinēji, pieprasot atmaksāt aizdomīgu parādu